מדריך היערכות במסים

 

9.17     דיווח ומקדמות מס על רווח הון – סעיף 91(ד) לפקודה

הודעה לפקיד השומה על רווח הון (למעט שבח מקרקעין)

רה". בתיקון 147 לפקודה נקבע כי יש לדווח לפקיד השומה גם אודות הפסד הון בתוך 30 ימים מיום המכירה.

בתיקון 147 לפקודה נקבע כי על אף האמור, במכירת מניה בחבר-בני-אדם שהוחל בפירוקו, כאמור בסעיף 93(א) לפקודה, יגיש המוכר, בתוך 30 ימים מיום שהוחל בפירוק, הודעה לפקיד השומה על תחילת הליכי הפירוק, וכאשר העביר המפרק נכס לחבר באותו חבר-בני-אדם, כאמור באותו סעיף, ידווח החבר על רווח ההון שהיה לו, בתוך 30 ימים מיום שהועבר אליו הנכס, וישלם מס בשיעורים שנקבעו משווי הנכס שהועבר כאמור; לעניין זה, "נכס" – כהגדרתו בסעיף 93(ב6) לפקודה.

אין חובת תשלום מקדמה על חשבון המס בגין רווח הון במידה ורווח ההון מקוזז מהפסדים מועברים משנים קודמות (חובת ההודעה חלה בכל מקרה).

לעניין דיווח ומקדמות מס בגין רווח הון שנוצר ממכירת ניירות ערך נסחרים הרשומים למסחר בבורסה ראה סעיף 12.3.5 למדריך המס.

כמו כן ראה בהקשר זה פרק 11 ופרק 12 למדריך המס.