מדריך היערכות במסים

9.15  תשלום יתרת המס לשנת מס שהסתיימה

על פי סעיף 187 לפקודה, יתרות חובות מס בגין שנת מס שהסתיימה, אשר לא שולמו עד תום שנת המס נושאות החל מ-1 בינואר בשנה העוקבת הפרשי הצמדה וריבית שנתית בשיעור 4% אשר אינם מותרים בניכוי כהוצאה לצורכי מס. יצוין כי לגבי מי שיש לו תקופת שומה מיוחדת תבוא לעניין זה תום תקופת השומה המיוחדת במקום תום שנת המס.

בסעיף 187א לפקודה נקבעה הוראת תמריץ לתשלום יתרות המס, המאפשרת להקטין/להימנע מתשלום הפרשי הצמדה וריבית כאמור לעיל, וזאת כמפורט להלן:

א.         סכומי המס שישולמו עד תום החודש הראשון שלאחר תום שנת המס – פטור מלא מהפרשי ההצמדה וריבית.

ב.         סכומי המס שישולמו בחודש השני שלאחר תום שנת המס (28-1 בפברואר) – פטור ממחצית הפרשי ההצמדה וריבית.

ג.          סכומי המס שישולמו בחודש השלישי שלאחר תום שנת המס (31-1 במרס) – פטור מרבע הפרשי ההצמדה וריבית.

לאור האמור, מומלץ לערוך בהקדם דוח מס משוער לשנת המס שהסתיימה, ולשלם על פיו הפרשי מקדמות אם ישנם, או יתרת חוב מס, ועל ידי כך להימנע מחיוב בהפרשי הצמדה וריבית.

נציין, כי ההפרש בין המקדמות ששולמו בפועל, עקב הקטנת מקדמות שבוצעה על ידי הנישום, לבין המס לפי הדוח או המקדמות שנקבעו לו לפני ההקטנה (לפי הנמוך), יחויב בריבית ובהפרשי הצמדה מאמצע שנת המס שהסתיימה (על פי סעיף 190(א)(2)).

בכדי למנוע זאת מוטב עוד בטרם סיום שנת המס לשלם את הסכום החסר.