מדריך היערכות במסים

 9.14  לוח מועדי דיווחים ותשלומים

טפסים במערכת הפרישה – במערכת ה-ש.ע.מ ניתן למצוא מערכת ממוכנת, המחשבת את סכום מענק הפרישה הפטור ממס לפי סעיף 9(7א) לפקודה ואת הפטור ממס המגיע לקיצבה על פי סעיף 9א לפקודה. כמו כן, המערכת מחשבת באופן ממוכן את המס המגיע כתוצאה מפריסת מענקים, בהתאם לסעיף 8(ג) לפקודה. ניתן, באמצעות המערכת, לבצע גם סימולציה למצבים שונים – דבר שיאפשר לנישומים לבחור באפשרות הטובה ביותר המותרת על פי החוק.

כחלק מהליך המיכון של חישוב המס על מענקי פרישה וקצבאות, הוכנסו לשימוש, החל מיום 1 בנובמבר 2006, טפסים חדשים, המפורטים להלן. לראשונה, הפורש עצמו (או שאיריו – במקרה של הפסקת עבודה עקב מוות) ייאלץ לספק נתונים בכתב, אם יבקש ליהנות מפטור או להודיע על רצפים.

נוסח חדש של טופס 161 – הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד

ביום 19 לאפריל 2023 החטיבה המקצועית פרסמה טופס 161 חדש – הודעה על פרישה מעבודה

עד לפני פרסום הטופס החדש, היה על המעסיק לדווח לרשות המסים על כל פרישה של עובד ולכלול בדווח את כל הסכומים והזכויות שהועמדו לרשות העובד באמצעות טופס 161. בנוסף, העובד המפריש היה מודיע על בחירותיו בנוגע לכספי המענק, כמו למשל משיכת הכספים בפטור או הקצבת פנסיה, באמצעות טופס 161א.

המטרה העיקרית של טופס 161 היא לדווח על מענקי פרישה של עובדים ולכלול בדיווח את כל הסכומים והזכויות הנובעים מהפרישה. לפי הדרישות החדשות של רשות המסים, מעסיקים ועובדים יצטרכו להשתמש בטופס 161 החדש במקום הטפוסים הישנים (161, 161א) כדי לדווח על פרישה מעבודה. הטופס החדש מכיל דיווחים נוספים המיועדים לסייע לעובד בבחירותיו ביחס למענק הפרישה וכן חלופות מיסוי שונות ביחס למענקים. הסמכויות שניתנו למעסיקים הורחבו כך שהם יוכלו לאשר את בקשות העובד לקבלת המענק ולהנחות את קופות הגמל בנוגע למתן הפטור ממס, ניכוי המס ורצפים, מבלי שהעובד יצטרך להגיע למשרדי רשות המסים על מנת לאשר את בקשתו.-         טופס 161 חדש – הודעה על פרישה מעבודה

–           טופס 161א' – הודעת עובד עקב פרישה מעבודה

–           טופס 161ב' – הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב מוות

–           טופס 161ג' – הודעה על חזרה מרצף פיצויים/קצבה

–           טופס 116ג' – בקשה לפריסה על פי סעיף 8(ג) לפקודה

התוצר של המערכת הוא סידרה אחידה של פלטים, הכוללת אישורים ממוכנים המתאימים למעביד, לעובד הפורש ולכל אחת מהקופות המשלמות לעניין ניכוי מס במקור ורצפים.

מס הכנסה

הנושא

מועד הדיווח
ו/או התשלום

הסעיף בחוק

דיווח ותשלום מקדמות מס הכנסה (*) על פי מחזור עסקאות ועל פי סכומים (חריג – מס בגין הכנסות מהשכרה למגורים).

ניכויים משכר עבודה ומתשלומים אחרים (**).

דיווח ותשלום מקדמה בשל הוצאות עודפות.

15 לכל חודש (או חודשיים למי שקיבל אישור הנציב)

175(א) ו-(ב)

122(א1)

164 והתקנות

181ב והתקנות

ספירת מלאי ליום 31 בדצמבר של השנה שהסתיימה.

עד חודש ימים לפני יום המאזן או אחריו. על נישום המעוניין בביצוע מפקד המלאי, יותר מעשה ימים לפני יום המאזן, או אחריו, להודיע לפקיד השומה טרם ביצוע מפקד מלאי כאמור. 

הוראות ניהול ספרים

הגשת הדוח השנתי על הכנסה.
עם הגשת הדוח השנתי, יש לשלם את הפרשי המס.

עד 30 באפריל

132 (א)
182

הגשת הדוח השנתי על הכנסה למי שהדוח שלו מבוסס על שיטת החשבונאות הכפולה.

יחיד החייב בהגשת דוח עצמאי מקוון (החל
מ-1.1.2009)(***)

עד 31 במאי

132(ב)(1)

 

132(ב)(1א)

תשלום המס, שאינו שנוי במחלוקת, על פי הודעת השומה

תוך 15 יום ממסירת הודעת השומה

183
184

הגשת הצהרת הון

תוך 120 יום, או מיום הדרישה לפי המאוחר.

135(1)

דיווח ותשלום מקדמות רווח הון

תוך 30 יום מיום מכירת נכס

91(ד)

העברת ניכוי מס במקור מריבית או מדיבידנד

עד ה-15 לחודש העוקב למועד התשלום

164 והתקנות

 

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בענייני הליכי מס), התש"ף-2020 בסעיף 2 של הוראת השעה נקבע כי התקופה מיום 22.3.2020 עד 31.5.2020 לא תחשב בתקופות שמתחילות או נגמרות בתקופה זו, אם כן יש לעמוד בשני תנאים: התחלתן של התקופות חלה לפני התקופה הקובעת וסיומן של התקופות חלה בתקופה הקובעת או בחודשיים שאחריה.

 

על יש לציין כי הוראות החוק המנויות בסעיף 2 להוראת-השעה אינן זהות להוראות החוק המנויות בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות), התש"ף-2020 אשר הותקנו עקב הוראות סעיף 39 לחוק יסוד: הממשלה. התקנות שעת חירום תקפות לשלושה חודשים מיום הפרסום ב-27.3.2020

 

 (*) דיווח ותשלום מקדמות מס הכנסה:

א.    סעיף 175 לפקודה קובע כי כל נישום חייב בתשלום מקדמות במהלך כל שנת מס על חשבון המס לאותה שנה. המקדמה עשויה להיות בגובה 10% מסכום המס שבו התחייב הנישום בשנה הקובעת, כהגדרתה בחוק, או לפי שיעור מ"מחזור העסקאות", כהגדרתו בחוק ובתקנות, בתקופה שבה משתלמות המקדמות.

מרבית הנישומים החייבים בתשלום מקדמות למס הכנסה משלמים את מקדמותיהם על פי מחזור העסקאות, כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, למעט מכירות שחל עליהן חלק ה' לפקודה (רווח הון) או שחל עליהן חוק מיסוי מקרקעין (שבח מקרקעין).

ב.    יחיד, שאינו חייב בהגשת דוח מס או שלא נדרש לשלם מקדמות כאמור, על פי הודעה שנשלחה אליו מטעם רשות המסים בישראל, וכן שאינו עולה חדש או תושב חוזר שכל "הכנסות החוץ" שלו באותה שנת מס פטורות ממס, יהא חייב בתשלום מקדמה שנתית עד יום 30 באפריל בשנת המס העוקבת בשל "הכנסת חוץ", שאינה פטורה ממס, לפי שיעור המס החל עליה לפי הוראות הפקודה (לגבי דמי שכירות מחו"ל והכנסה מהימורים הגרלות ופרסים נקבעה הוראה מיוחדת), בהתאם לתקנות מס הכנסה (מקדמות בשל הכנסת חוץ), התשס"ד-2004.

לעניין זה, "הכנסת חוץ" הינה הכנסה, שהופקה או שנצמחה מחוץ לישראל, שהיא חלק "ממחזור העסקאות" כהגדרתו בסעיף 175(ב) לפקודה (קרי, חלק ממחזור העסקאות כמשמעותו בחוק מע"מ, למעט רווח הון ושבח), לא נוכה ממנה במקור מלוא המס לפי סעיף 164 לפקודה והיא אחת מאלה: דמי שכירות בחו"ל, הכנסה מהימורים, מהגרלות ומפרסים, הכנסה מדיבידנד (אם אינה הכנסה לפי סעיף 75ב, היינו מחברה נשלטת זרה) והכנסה מריבית. כמו כן, "הכנסת חוץ" היא גם רווח הון במכירת נייר ערך זר או במכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל הרשום למסחר בבורסה בחו"ל ואשר לא נוכה ממנו מלוא המס לפי סעיף 164 לפקודה.

היחיד יוכל לקזז מסי חוץ ששילם כנגד המקדמה המחושבת על אותה הכנסה, למעט לגבי "הכנסת חוץ" שהיא דמי שכירות בחו"ל והכנסה מהימורים הגרלות ופרסים.

לעניין זה ראו סעיף 17.7 (בפרק מיסוי בינלאומי) למדריך המס.

(**)  יש לציין כי החל משנת 2005 ניתן לבדוק באינטרנט מהו שיעור הניכוי במקור שניתן לחברה/ נישום וניתן להדפיס העתק האישור אשר יהווה אסמכתא למנכה בעת ביקורת ניכויים.

(***)      ביום 16 ביוני 2010 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון), התש"ע-2010 המאפשרות פטור מהגשת דוח מקוון ליחידים, כמפורט להלן:

  1. נתקיימו בו כל אלה:

1.1  כל הכנסתו בשנת המס מן המקורות המנויים בסעיף 2(1), (2) ו-(8) לפקודה אינה עולה על 87,580 שקלים חדשים (בשנת 2022);

1.2  הכנסתו של בן זוגו מן המקורות המנויים בסעיף 2(1), (2) ו-(8) לפקודה אינה עולה על 87,580 שקלים חדשים (בשנת 2022);

1.3  סך כל הכנסתו החייבת של היחיד אינה עולה על 87,580 שקלים חדשים בשנת 2022, ואם היה לו בן זוג – סך כל הכנסתם החייבת אינה עולה על 175,160 שקלים חדשים (בשנת 2022);

  1. הוא ובן זוגו הגיעו לגיל פרישה.

יצויין כי חובת הדיווח לעיל מוחרגת בשני מקרים:

–      התקנות לעיל לא תחולנה על יחיד שהגיש תביעה למענק עבודה מכוח כללי מס הכנסה שלילי.

–      התקנות לעיל לא תחולנה על יחיד שהוא בעל שליטה כמשמעותו בסעיף 32(9)(א) לפקודה (או שבן-זוגו בעל שליטה כאמור).

דהיינו, שני סוגי היחידים כאמור לעיל אינם פטוּרים מהגשת דו"ח שנתי מקוּון על-פי התקנות אף אם מתקיימים לגביהם התנאים הקבועים בתקנות האמורות.

עם זאת, לאור תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון) (תיקון), התשע"ו–2016, האפשרות הראשונה המצויינת לעיל בוטלה, כך שהסייג לפטור חל רק על הפסקה השנייה.

מס שבח מקרקעין

ביום 15 במרץ 2011 פורסם חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון 70), התשע"א-2011 שבמסגרתו תוקן חוק מיסוי מקרקעין. במסגרת התיקון נקבע, כי המוכר לא יהא רשאי להגיש הצהרה כי אם שומה עצמית בלבד וזאת תוך 40 ימים מיום המכירה (חלף 50 יום עובר לתיקון). כמו כן, בוטלה האפשרות להגיש דיווח שהוא הצהרה שאינה שומה עצמית וכעת כולם נדרשים להגיש הצהרה שהיא שומה עצמית.

התיקון חל מיום 31 במרץ 2011 לגבי מכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד מקרקעין שנעשתה החל מיום זה.

כמו – כן, ביום 29 בדצמבר 2016 פורסם חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז – 2016, אשר במסגרתו, בסעיף 51 לחוק, נכלל חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), השתע"ג – 1963 – מס' 89, אשר על פיו המוכר נדרש להגיש את שומתו העצמית 30 ימים מיום המכירה (חלף 40 יום עובר לתיקון זה). תחילתו של החוק המוזכר לעיל (בו התיקון לחוק מיסוי מקרקעין) הינו מיום 1.1.2017 ואילך.

יצוין, כי במסגרת תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין התווספה הגדרת "פעולה באיגוד" לסעיף 9 לחוק מיסוי מקרקעין כנוסחה בסעיף 1 לחוק מיסוי כאשר במסגרת ההגדרה האמורה נקבע כי גם פעולת הקצאת מניות הינה "פעולה באיגוד" וזאת בשונה מההגדרה בסעיף 1 אשר ממנה מוחרגת הקצאה כאמור. לאור האמור לעיל, הרי שמיום 1 באוגוסט 2013 הקצאת מניות באיגוד מקרקעין תהא חייבת במס רכישה.

 

 

 

דיווח עובר לתיקון

הנושא

מועד הדיווח
ו/או התשלום

הסעיף בחוק

חובת הגשת הצהרה שאינה שומה עצמית על מכירת/רכישת זכות במקרקעין

תוך 30 יום מיום המכירה/הרכישה של זכות במקרקעין

73 (חוק מיסוי מקרקעין)

במידה ולא הוגשה הצהרה שאינה שומה עצמית כדלעיל, קיימת חובת הגשת הצהרה שהיא שומה עצמית על מכירת/רכישת זכות במקרקעין בצרוף תשלום מס שבח/מס רכוש

תוך 50 יום מיום המכירה/רכישה של זכות במקרקעין

 73 (חוק מיסוי מקרקעין)

 

דיווח לאחר התיקון

הנושא

מועד הדיווח
ו/או התשלום

הסעיף בחוק

חובת הגשת הצהרה שהיא שומה עצמית על מכירת/רכישת זכות במקרקעין בצרוף תשלום מס שבח/מס רכוש

תוך 40 יום מיום המכירה/הרכישה של זכות במקרקעין לגבי מכירות שנעשו עד ליום 31.12.2016 ותוך 30 יום מיום המכירה/הרכישה של זכות במקרקעין לגבי מכירות שנעשו מיום 1.1.2017 ואילך.

73 (חוק מיסוי מקרקעין)