מדריך היערכות במסים

9.11 הודעה על תביעה לחישוב נפרד לבני זוג שמקור הכנסתם אחד

בני זוג אשר עובדים יחד בעסק משותף, זכאים לבקש חישוב מס הכנסה נפרד וזאת במסגרת סעיף 66(ה) לפקודה ובהתקיים תנאיו וכן תקרת ההכנסה המפורטת בו.

בהתאם לסעיף 66(ה)(2)(ג) יש למסור הודעה לפקיד השומה חודש לפחות לפני תחילתה של התקופה שבעדה נתבע החישוב הנפרד של המס, היה ושוכנע פקיד השומה כי לא היה ניתן למסור את ההודעה עד למועד האמור, ניתן למסרה במועד אחר.

תוקפה של הודעה כאמור הוא לשלוש שנות מס, שתחילתן בתחילת שנת המס הראשונה שלגביה נדרש החישוב הנפרד, וכל עוד מתקיימים בבני הזוג התנאים המזכים בחישוב נפרד.

ביחס לאמור לעיל יצוין, כי במסגרת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 199), התשע"ד-2013 שונה נוסח סעיף 66(ד) לפקודה כך שבנוסחו החדש מאפשר חישוב מס נפרד לבני זוג שקיימת תלות בין מקורות ההכנסה שלהם בכפוף לכללים שנקבעו, ולפיכך הוראות סעיף 66(ה) הפכו למיותרים והסעיף בוטל וזאת בתוקף ביחס להכנסה שהופקה החל מיום 1 בינואר 2014.

להרחבה נוספת בעניין זה ראה פרק 2 למדריך זה.