מדריך היערכות במסים

9.10.1  מסירת הודעה בנוגע לבחירת "שנת הבחירה" לעניין "מפעל מוטב" על פי החוק לעידוד השקעות הון

במסגרת תיקון 60 לחוק לעידוד השקעות הון, ניתנו הטבות במס ל"מפעל מוטב" (בהקשר זה ראה סעיף 18.3.3 למדריך המס). בתיקון נקבע כי על חברה, המעוניינת בהטבות במס כאמור, לבחור את שנת המס שיראוה כ"שנת הבחירה" בהודעה שתגיש לפקיד השומה במועד להגשת דוח המס, אך לא יאוחר מתום 12 חודשים מתום אותה שנת מס, ובלבד שמתקיימים התנאים לכך כמפורט בסעיף 51ד לחוק עידוד השקעות הון. יצוין כי "שנת הבחירה" משמשת, בין היתר, בקביעת תקופה ההטבות, שבמהלכה חל שיעור מס חברות מופחת על ההכנסה החייבת הנובעת מ"המפעל המוטב".

נציין כי ב-16 בנובמבר 2008 פורסם תיקון לחוק עידוד השקעות הון במסגרתו נקבעו מספר הוראות ביחס ל"שנת הבחירה" בחברות שבבעלותן מפעל במסלול חלופי ומפעל במסלול מוטב.