מדריך היערכות במסים

 

9.1  הודעה על בחירת תחולת התקנות הדולריות

בהתאם לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985, באפשרות חברות בהשקעת חוץ ושותפויות מסויימות להודיע כי הן אינן מחילות על עצמן את הוראות החוק האמור. ההודעה הינה לפקיד השומה, ויש לעשותה תוך 30 ימים מתחילת שנת המס הרלוונטית. יש לציין, כי ביחס לשנת המס 2008 נקבע במסגרת הוראות המעבר לגבי תום תחולת חוק התיאומים כי יש להודיע תוך 90 יום מתחילת שנת המס 2008.

במסגרת הוראות המעבר לגבי תום תחולת חוק התיאומים נקבע כי האפשרות לבחור בתקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעת חוץ ושל שותפויות מסויימות וקביעת הכנסתן החייבת), התשמ"ו-1986 (לעיל ולהלן: "התקנות הדולריות") לא תבוטל.

במאמר מוסגר, יצויין כי הגדרת המונח "השקעת חוץ" בחוק לעידוד השקעות הון, המשליכה על הגדרת "חברה בהשקעת חוץ", תוקנה במסגרת תיקון 60 לחוק האמור בתוקף מיום 1.4.2005 (בהקשר זה ראה סעיף 18.2.5.1 למדריך המס).

במקרה כזה, יחולו על החברה התקנות הדולריות. במידה ולא תינתן הודעה במועד האמור, יחולו על החברה באופן אוטומטי הוראות חוק התיאומים, ככל שהן רלוונטיות לאור ביטולן.

בהתאם לחוזר מס הכנסה 13/02, לפנים משורת הדין, חברה או שותפות שהתאגדו בשנת המס והחלו את פעילותן במהלך אותה שנה, יחולו עליהן התקנות הדולריות במידה ותימסר הודעה לפקיד השומה בתוך 90 יום מיום התאגדות.

נציין, כי בין יתר השיקולים בבחירת השימוש בתקנות הדולריות, עובר לביטול חוק התיאומים, היה צורך להתחשב במבנה ההון של הפירמה ובמגמת השינוי ביחס שבין שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בישראל לבין שיעור השינוי בשער החליפין של הדולר.

בהתאם לתקנות הדולריות, הבוחר בהחלתן אינו יכול לחזור בו מתחולת התקנות לפני שהחיל אותן למשך שלוש שנים לפחות. לפיכך, אין צורך להודיע על בחירה בהחלת התקנות הדולריות בשנה השניה והשלישית. כמובהר בחוזר הנ"ל, עם תום שלוש השנים במידה ובוחרים להמשיך להחיל את התקנות הדולריות, יש להודיע על כך בתוך 30 ימים מתחילת כל שנת מס.

תאגיד שחזר בו מבחירתו להחיל את התקנות הדולריות או שחדל לעמוד בתנאיהן, חייב להמשיך לנהל פנקסיו על פי התקנות הדולריות עד תום השנה שבה חזר מבחירתו או שחדל כאמור.

יש לציין כי בשל הירידה שחלה בשער הדולר פורסמו תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעת חוץ ושל שותפויות מסוימות וקביעת הכנסתן החייבת) (תיקון), התשס"ח-2008 אשר מתירות לתאגידים לחזור בהם מבחירתם לנהל פנקסי חשבונות לפי תקנות אלה לשנת המס 2007 ו-2008.

בתקנות פורסם כי על תאגיד המעוניין ליישם את התקנות הדולריות להודיע על כך לפקיד השומה עד ליום 30.6.08.

תאגיד שהודיע על כך לפקיד שומה לא יוכל לחזור בו מהחלטתו החל משנת המס שלגביה חזר בו ועד שנת המס 2011.

בהקשר זה ראה פרק 15 למדריך המס.

החלה על חברות ממשלתיות – ביום 30.7.2017 פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 241), התשע"ז – 2017 (ס"ח 2651), על פיו, אף באפשרות חברה ממשלתית להחיל על עצמה את התקנות הדולריות בזו הלשון:

"חברה ממשלתית, כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 חברה שכל זכויותיה מוחזקות על ידי חברה ממשלתית כאמור, שמטבע הפעילות שלה, כמשמעותו בכללי חשבונאות מקובלים, הוא דולר או אירו, והמנהל, בהתייעצות עם מנהל רשות החברות הממשלתיות כמשמעותו בחוק האמור, בדק את עמידתה בכללים שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת כאמור".