מדריך היערכות במסים

 

8.9.3 החלטת מיסוי 9006/17 העברת זכות להסדר זיכיון למתן שירות לשותפות מוגבלת רשומה בהתאם להוראות סעיפים 104ב(א) ו-103א(א) לפקודת מס הכנסה

החלטת מיסוי זו עוסקת בחברה ציבורית תושבת ישראל (להלן: "החברה") אשר זכתה במכרז של המדינה לתכנון, בנייה, מימון, תפעול ותחזוקת מבנה ממשלתי לתקופה הקצרה מ-25 שנים (להלן: "הנכס") אשר עתידה להעביר את זכויותיה בנכס לשותפות חדשה שתוקם לשם כך (להלן: "השותפות").

בעקבות שינויים שיבוצעו במבנה, החברה תמכור 0.01% מהמבנה לחברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "חברת הבת") ולאחר מכן יעבירו חברת הבת והחברה את כלל הזכויות לשותפות.

חברת הבת תהיה השותף הכללי ותחזיק ב0.01% בשותפות בעוד שהחברה תהיה השותף המוגבל בשותפות ותחזיק ב99.99% בשותפות לאחר ביצוע ההעברה האמורה לעיל.

הבקשה הינה כי העברת הנכס המועבר לשותפות לא תהא חייבת במס בהתאם להוראות סעיפים 104ב(א) ו-103א(א) לפקודה וכן קביעת מועד שינוי המבנה.

בהתאם להסדר המס שנקבע במסגרת החלטת המיסוי בהסכם, נקבע כדלקמן:

 • ניתן אישור להעברת הנכס המועבר על ידי החברות המעבירות לשותפות הקולטת, בתמורה להקצאת זכויות בלבד בשותפות הקולטת, וזאת בהתאם להוראות סעיפים 104ב(א) ו-103א(א)לפקודה.
 • מועד שינוי המבנה יהא מועד העברת הנכס המועבר בפועל.
 • המחיר המקורי ויום הרכישה של הנכס המועבר בידי השותפות הקולטת, יקבע בהתאם להוראות סעיף 104ה לפקודה.
 • במכירת הזכויות בשותפות הקולטת על ידי החברות המעבירות, יקבע מחירן המקורי ומועד רכישתן בהתאם להוראות סעיף 104ו לפקודה, ובנוסף, יחולו ההוראות הבאות:
 • בעת מכירת הזכויות בשותפות, יופחת מהתמורה, הן לגבי החברות המעבירות והן לגבי רוכש הזכויות, סכום השווה לסכום הרווחים שהצטברו בשותפות הקולטת וטרם חולקו לשותפים, כחלקן של החברות המעבירות ברווחים אלו במועד המכירה.

לעניין זה "רווחים שהצטברו בשותפות הקולטת וטרם חולקו" – רווחים שמקורם בהכנסה החייבת של השותפות הקולטת, בתוספת הכנסות פטורות, ובהפחתת המס החל עליהם, אם שולם על ידי השותפות הקולטת והיא לא חייבה בהם את החברות המעבירות.

 • תיווסף לתמורה של מוכר הזכות בשותפות הקולטת, סכום בגובה ההפסדים שיוחסו לו במשך החזקתו בשותפות הקולטת.
 • הוראות סעיף 94ב לפקודה לא יחולו בעת מכירת הזכיות בשותפות.
 • השותפות הקולטת תהא רשאית לחלק לבעלי הזכויות בשותפות הקולטת, ללא חבות במס, רק רווחים שמקורם בהכנסה החייבת של השותפות הקולטת, בתוספת הכנסות פטורות, ובהפחתת המס החל עליהם, אם שולם על ידי השותפות הקולטת והיא לא חייבה בהם את השותפים
 • במסגרת החלטת המיסוי נקבעו הוראות ביחס למקרה בו יוקצו זכויות נוספות למשקיע חדש בשותפות הקולטת.
 • הובהר כי על הנכס המועבר בידי השותפות הקולטת, יחולו הוראות סעיף 104ב(א)(4) לפקודה
 • הובהר כי על הזכויות בשותפות הקולטת שבידי החברות המעבירות יוחלו הוראות סעיף 104ב(א)(1) לפקודה ועל השותפות הקולטת יחולו הוראות סעיף 104ב(א)(2) לפקודה במשך שנתיים ממועד שינוי המבנה.
 • הובהר כי לעניין ניהול ספרים, על השותפות הקולטת יחולו הוראות סעיף 6 לחוזר מס הכנסה 2003/14.

כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי נקבעו הוראות שונות כגון: מתן באור בדוחות הכספיים ובדוחות לצורכי מס של החברות המעבירות ושל השותפות בדבר החלטת המיסוי ותנאיה, אי התרת הוצאות בגין שינוי המבנה, אישור מצגי החברות וכן תנאים ומגבלות נוספות.