מדריך היערכות במסים

 

8.9.2 החלטת מיסוי 3311/18 השקעה בחברת מטרה על ידי שותפות

שותפות של יחידים (להלן: "השותפות") הוקמה לטובת ביצוע השקעה בחברת הזנק (סטארט-אפ) (להלן: "חברת המטרה"). בהסכם שנחתם בין השותפות לחברת המטרה נקבע כי התמורה לסכום ההשקעה הינה הקצאת מניות בחברת המטרה לשותפות. חלק מהשותפים החזיקו עבור אחרים, בנאמנות, יחידות השתתפות בשותפות.

השותפות ביקשה לאשר את תחולת הוראות סעיף 20 בהוראות השעה לעידוד תעשייה עתירת ידע (להלן: "הוראות השעה") עבור כל אחד מהשותפים בשותפות בגין ההשקעה המזכה בחברת המטרה באמצעות השותפות, כל שותף על פי חלקו וזאת בהתאם לאמור בפרק ז' בחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011, כנוסחו לאחר תיקון 5.  

בהתאם להחלטת מיסוי זו נקבע כי סעיף 20 בהוראת השעה יחול על כל אחד מהשותפים, כל שותף על פי חלקו בשותפות, בכפוף לתנאים שלהלן:

  • השותפות תחזיק במניות של חברת המטרה והשותפים יחזיקו ביחידות ההשתתפות של השותפות לכל אורך "תקופת ההטבה", כמשמעותה בסעיף 20 בהוראת השעה.

  • השותפות לא תבצע הקצאות נוספות ו/או השקעות נוספות ו/או השקעות מזכות עתידיות נוספות ולא תבצע כל פעילות עסקית נוספת למעט ביצוע ההשקעה המזכה כאמור בהסכם.

  • השותפים מתחייבים ששיעור החזקתם בשותפות לא ישתנה לכל אורך "תקופת ההטבה" כהגדרתה בסעיף 2 להוראת השעה.

  • במקרה של הפרת אחד או יותר מהאמור בסעיפים לעיל, השותפות וכל אחד מהשותפים ידווחו לפקיד השומה בגין הפרת התנאי על ההשקעה המזכה של השותפות וכל אחד מהשותפים יגיש דוח אישי מתקן, בו הוא מבטל את הניכוי שניתן לו. נקבע כי גם אם אחד מהשותפים מימש את חלקו או אם השותפות מימשה חלק מהשקעתה, יהווה הדבר הפרה של כלל ההשקעה המזכה לכל השותפים. לעניין זה, לא יראו ב"מכירה שלא מרצון" כמשמעותה בסעיף 103 לפקודת מס הכנסה כהפרה ויחולו הוראות סעיף 2.5.2 לחוזר מס הכנסה 2017/2 בעניין זה.

  • כל אחד מהשותפים, לרבות אלה שיחידות ההשתתפות שלהם מוחזקות באמצעות נאמן, יגיש דוח אישי לצורכי מס על הכנסותיו בהתאם לאמור בסעיף 131 לפקודה )להלן: "הדוח האישי") בכל שנה בה מוחזקות המניות שהוקצו בגין ההשקעה המזכה. נוסף על כך, כל אחד מהשותפים, לרבות אלה שיחידות ההשתתפות שלהם מוחזקות באמצעות נאמן, יצרף לדוח האישי את טופס מספר 5950 והנספח לטופס וכן את טופס מספר 5951.

  • בחישוב סכום ההשקעה המרבי, כמשמעותו בסעיף 20 בהוראת השעה, יובאו בחשבון כלל השקעותיו המזכות של השותף בחברת המטרה, הן באמצעות השותפות )על פי חלקו היחסי בהשקעה המזכה), הן במישרין, וכן השקעות כאמור שביצע קרובו בחברת המטרה.