מדריך היערכות במסים

 

8.9.1 החלטת מיסוי 1399/18 מיזוג שותפויות

רקע

שותפות אשר נוסדה בשנות ה-70 של המאה הקודמת, הרשומה ברשם השותפויות (להלן: "השותפות הקולטת") מבקשת לבצע הליך מיזוג שותפויות, בהתאם להוראות סעיף 103ב ו-103א(א) לפקודה עם שותפות אשר נוסדה בשנות ה-70 של המאה הקודמת ורשומה ברשם השותפויות (להלן: "השותפות המעבירה").

השותפות הקולטת הינה שותפות של בעלי מקצוע חופשי אשר הזכויות בה מוחזקות על יד כ-70 שותפים שכולם תושבי ישראל (להלן: "בעלי הזכויות בשותפות הקולטת") ומועסקים בה כ-177 עובדים.

השותפות המעבירה הינה שותפות העוסקת בתחום משיק לתחום פעילות השותפות הקולטת והזכויות בה מוחזקות על ידי כ-17 שותפים שכולם תושבי ישראל (להלן: "בעלי הזכויות בשותפות המעבירה").

לכל אחת מהשותפויות הנ"ל פעילות כלכלית עצמאית, ממשית ומתמשכת, שההכנסות ממנה מתחייבות במס על פי הוראות הפקודה ומיוחסות לבעלי הזכויות בה.

בכוונת כל אחת מהשותפויות כאמור ובעלי הזכויות בהן, למזג את פעילותיהן כך שהשותפות המעבירה תעביר את פעילותה על כל נכסיה, זכויותיה וחובותיה לרבות העובדים לשותפות הקולטת, תוך חיסולה ללא פירוק בהתאם להוראות סעיפים 172א(א) ו-172ג לפקודה (להלן: "המיזוג" או "שינוי המבנה"), והכול בהתאם להסכם שנחתם בין השותפויות ואשר אושר בידי ועדות הניהול של כל אחת מהן.

במהלך המיזוג יוקצו לשותפים בשותפות המעבירה זכויות בשותפות הקולטת בהתאם לחלקם היחסי בכלל הזכויות בה, ובהתאם להוראות סעיף 172ג(5) ו-(6) (להלן: "הזכויות המוקצות") ולא תינתן תמורה נוספת כלשהי במהלך המיזוג מאת השותפות הקולטת או מאת כל אדם אחר, בין במישרין ובין בעקיפין.

במסגרת המיזוג יועברו כל העובדים של השותפות המעבירה לשותפות הקולטת וכן יועברו לשותפות הקולטת כל ההתחייבויות של השותפות המעבירה בגין העובדים המועברים, וזאת בהתאם לסעיף 172טז לפקודה. האמור הינו לרבות כלל קופות העובדים המועברים, לרבות קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קרנות פיצויים וכל סכום שנצבר על ידי השותפות המעבירה.

מטרות שינוי המבנה

מטרות שינוי המבנה, הינה בין היתר, ניהול ותפעול מאוחד של משרדי השותפויות העוסקים בתחומי פעילות דומים תחת ישות משפטית אחת – השותפות הקולטת, ובתוך כך להגדיל את מגוון השירותים המוצעים ללקוחות השותפויות.

כמו כן, שינוי המבנה נועד לתכלית עסקית וכלכלית ולא נועד להימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותה.

השותפויות מצהירות כי הן עומדות ביחסי גודל של 0:1 בהתאם להוראות סעיף 172ג(6) לפקודה וזאת על פי הערכת שווי מומחה, כהגדרתו בכללי מס הכנסה (בקשה לאישור מראש לתכנית מיזוג), התשנ"ה-1005, שהוגשה על ידן. וכן, כי אין בבעלות השותפות המעבירה זכויות במקרקעין ו/או זכויות באיגודי מקרקעין, כמשמעותם בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1062.

הבקשה

  • לאשר כי שינוי המבנה, עומד בתנאי סעיף 172ג לפקודה והתקנות מכוחו וכי הוראות חלק ה' לפקודה יחולו על השותפויות המשתתפות במיזוג בשינויים המחויבים, לפי סעיף 172א(א) לפקודה.
  • לקבוע את מועד שינוי המבנה בהתאם להוראות סעיף 172א1(ב) לפקודה.
  • לאשר את העברת העובדים המועברים והקופות המועברות במסגרת המיזוג, מהשותפות המעבירה לשותפות הקולטת לפי סעיף 172טז לפקודה.

הסדר המס

  • ניתן אישור כי המיזוג עומד בתנאים המפורטים בסעיף 172ג לפקודה ובלבד שיחולו התנאים המפורטים בפרק השני לחלק ה לפקודה ולתנאים שנקבעו בהחלטת המיסוי.
  • בהתאם להוראות סעיף 172א1(ב) לפקודה, נקבע מועד המיזוג.
  • נקבע, כי על הנכסים המועברים לשותפות הקולטת יחולו הוראות סעיף 172ה לפקודה, ולא ייוחס להם סכום נוסף מעבר למחירם המקורי, כפי שהיה בשותפות המעבירה.
  • נקבע, כי על הזכויות המוקצות יחולו הוראות סעיף 172ו לפקודה.
  • נקבע, כי השותפות הקולטת בשינוי המבנה תכלול בדוח לצרכי מס הכנסה כפי שמתבטא בכל אחד מהדוחות של השותפים, ביאור לעצם ביצוע שינוי המבנה. בביאור זה יפורטו תנאי החלטת המיסוי.

במסגרת החלטת המיסוי נקבעו הוראות נוספות כגון: הוראות בדבר רצף זכויות לגבי עובדים מועברים, הוראות במקרה של הפרת הוראות החלטת המיסוי ו/או חלק ה' לפקודה וכן מגבלות ותנאים נוספים.