מדריך היערכות במסים

8.8 מיסוי תקבולים ששולמו לשותף אשר פרש ממשרד ראיית חשבון- ע"מ 36608-02-12 רבי שפירא נ' פקיד שומה תל אביב 1 (טרם פורסם, 28.12.2016)

ביום 28 בדצמבר 2016 ניתן על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק הדין בעניין רבי שפירא (להלן:"המערער"). המערער הינו רואה חשבון ובין מייסדי פירמת רואי החשבון פרידמן, שפירא, גולדשטיין ושות' אשר התמזגה עם משרד יגאל בריטמן ושות' שלימים התמזגה עם משרד אלמגור ושות'. לאחר המיזוג הוקמה השותפות ברייטמן אלמגור ושות' (להלן:"השותפות"). בשותפות נותר המערער שותף עקיף כשותף בפרידמן ושות'. בשנת 2003 פרש המערער מן השותפות, החל ממועד זה המערער לא עבד במתכונת כלשהי בשותפות. המערער היה זכאי לתשלום שנתי במשך עשר השנים הראשונות לאחר פרישתו מהשותפות, פקיד השומה טען כי מדובר בהכנסה פירותית החייבת במס לפי סעיף 2(1) לפקודה, בעוד המערער טען כי מדובר בתשלום בגין מכירת מוניטין או לחילופין, תשלום בגין מכירת זכויות בשותפות המהווה מכירה הונית. בית המשפט קבע מבלי לקבוע מסמרות ביחס לסוגית אופן ייחוס התשלום בעת פרישתו של שותף, כי ביחס לתשלום המתואר מדובר בתקבול הוני בגין העברת זכויות של המערער בשותפות לידי השותפות, תקבול שאינו מהווה מכירת מוניטין. בדבריו מציין בית המשפט כי אין מדובר בגמול אשר נשלל מן המערער אלא ויתור מדעת על העץ המהווה מכלול זכויותיו כשותף בפירמה. במסגרת פסק דינו מציין בית המשפט כי צורת התשלום אינה מכריעה ביחס לשאלת סיווג ההכנסה כפירותית או הונית. בהמשך פסק דינו דחה בית המשפט את טענת המערער כי מדובר בתקבול בגין מכירת המוניטין, בהסבירו כי המוניטין האישי אותו הביא התמזג ונטמע בשותפות. כמו-כן מציין בית המשפט כי הסכום שקיבל המערער זהה לסכום אשר סוכם עם יתר השותפים, עובדה זו מעידה על כך כי אין בתשלום תמורה בגין מכירת מוניטין. לבסוף ציין בית המשפט כי במקרה הנדון ולאור הנסיבות, החיוב במס יעשה על בסיס מזומן.