מדריך היערכות במסים

8.2 הכנסה חייבת מעסק של שותף מוגבל – כרווח הון

במטרה לעודד את אזרחי ישראל להשקיע בשותפויות מוגבלות, נכללה במסגרת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003 ו- 2004), תוספת לסעיף 63 לפקודה, בצורת סעיף קטן (ה), כדלקמן:

 

"(ה)(1)המנהל רשאי להורות לעניין שותפויות מוגבלות מסויימות שקבע, שיש להן הכנסה מעסק לפי סעיף 2(1), כי יראו את הכנסתו החייבת של שותף מוגבל, שהתקיימו לגביו התנאים שקבע הנציב, כולה או חלקה, כרווח הון לפי חלק ה', למשך תקופה שאינה עולה על 183 ימים, והכל בתנאים ובתיאומים שהורה; לעניין זה, "שותפות מוגבלת" ו"שותף מוגבל" – כמשמעותם בפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975.

 

(2)שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת רשאי, בתקנות, להאריך את תקופת תוקפה של הוראה שנתן הנציב לפי פסקה (1) לתקופה, בתנאים ובתיאומים שקבע."

טרם הותקנו תקנות בעניין.