מדריך היערכות במסים

8.1.5 ניהול ספרים

חובת ניהול ספרים חלה על כל נישום אשר הפיק הכנסה מעסק או ממשלח יד. כפי שהוסבר לעיל, השותפות היא המפעילה את עסקיה בנפרד מהשותפים. לכן, על השותפות חלה החובה לנהל ספרים בגין פעילותה בהתאם לקבוע בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973.

ההוראות המפורטות לעיל, לא יחולו על שותפויות מוגבלות (סרטים או נפט) אשר מיסויין מוסדר בתקנות ספציפיות. וכן, מקום בו על אירוע המס הנדון חל חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963.