מדריך היערכות במסים

8.1.2 מיסוי שותפות – הגישה המעורבת

בפסק דינו של בית המשפט העליון אומצה הגישה המעורבת לעניין מיסוי שותפויות. היינו, לעניין פעילותה השוטפת של השותפות יחול סעיף 63 לפקודה (הגישה המצרפית), ואילו לעניין מכירת חלקו של כל שותף בשותפות יש לנהוג לפי גישת הישות הנפרדת.