מדריך היערכות במסים

8.1.1.1       התיאוריות ביחס למיסוי שותפויות כפי שהובאו בפסק דין שדות

תיאורית הישות הנפרדת (The Enitity Theory)

השותפות הינה גוף נפרד מהשותפים, בהתאם לגישה זו הכנסתה של השותפות הינה הכנסה אשר תמוסה בידי השותפות עצמה, לפיכך נכסי השותפות שייכים לשותפות עצמה ולא לשותפים. בהתאם לתאוריה זו  מכירת חלקו של שותף דומה למכירת מניה בידי בעל מניות כמכירת זכות בשותפות.

התיאוריה המצרפית (The Aggregate Theory)

תאוריה זו רואה בשותפים כבעלי עסק הפועלים במשותף במסגרת ארגונית הנקראית שותפות, בהתאם לתאוריה זו השותפים ממוסים באופן מלא על חלקם בשותפות, כל נכס ונכס בשותפות שייך לשותפים בהתאם לחלקם בשותפות.