מדריך היערכות במסים

 

7.4.3     מס ערך מוסף – רכב מסחרי שנרכש ע"י תאגיד ונרשם ע"ש אחר – ניכוי מס תשומות

           (הוראת פרשנות 2/93 מתוך קובץ נוהלי מע"מ (תאמ"ו) מספר 66.732)

הוראה זו באה להבהיר את סוגיית ניכוי מס התשומות על ידי עוסק בגין רכישת רכב מסחרי, כאשר הבעלות הרשומה על הרכב איננה על שם העוסק הדורש את ניכוי מס התשומות.

להלן מקרים שכיחים, בהם חשבונית המס מוצאת על שם העוסק ואילו הבעלות על הרכב רשומה על שם אחר:

(1)    חברה הרוכשת רכב – חשבונית המס מוצאת על שם העוסק, ואילו בעלות על הרכב רשומה על שם אחד ממנהליה/בעלי מניותיה.

(2)    בעל ואישה – הבעל, שהינו עוסק, רוכש רכב, וחשבונית המס מוצאת על שמו, ואילו הרכב רשום על שם האישה.

(3)    עסקת שכר-מכר פיננסי (מימוני) – במסגרת עסקה זו מקבל העוסק/החוכר מאת חברת הליסינג (המחכירה) מימון ע"י הלוואה לצורך רכישת בעלות עתידית בנכס. עם מסירת הרכב לעוסק מוצאת לו ע"י חברת הליסינג חשבונית מס על מלוא מחיר העסקה. הבעלות הפורמאלית על הרכב רשומה על שם החברה המחכירה, וזאת כבטוחה עד לגמר התשלומים על ידי החוכר.

סעיף 38 לחוק מע"מ קובע, בין היתר, כי עוסק רשאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין.

עפ"י הוראת סעיף 46 לחוק מע"מ, על חשבונית המס להיות מוצאת לקונה. לענייננו, הקונה הוא מי שהתקשר בהסכם לרכישת הרכב המסחרי.

מהאמור לעיל עולה, אפוא, כי כל עוד מתקיימים תנאי סעיף 38 לחוק מע"מ, דהיינו: העוסק רכש רכב מסחרי, בידי העוסק חשבונית מס שהוצאה לו כדין והרכב משמש אותו בעסקיו – רשאי הוא לנכות את מס התשומות בגין רכישת הרכב.

במידה ומתקיימים התנאים האמורים, הרי שעפ"י המצב החוקי הקיים אין אפשרות למנוע את ניכוי מס התשומות, על אף שהבעלות על הרכב אינה רשומה על שם העוסק הדורש את ניכוי מס התשומות. יושם אל לב, כאמור בסעיף 7.5 להלן, כי הגדרת "רכב פרטי" הורחבה בתקנות מס ערך מוסף, כך שבין היתר היא כוללת רכב מסחרי שמשקלו אינו עולה על 3,500 ק"ג ורכב מסחרי שהוגדר בתוספת הרביעית. כלומר, כפי שיפורט להלן, ניכוי מס התשומות בגין רכב מסחרי, צומצמה.

מיותר לציין כי לכשיימכר הרכב ע"י העוסק אשר ניכה את מס התשומות, כאמור, אזי המכירה תהא חייבת במס.