מדריך היערכות במסים

7.4 טיפול בנכסים (רכבים) שנקנו בכספי תאגיד ונרשמו על שם בעלי מניות, מנהלים או אנשים אחרים

 (חוזרי מס הכנסה ומע"מ)

ככלל, עד למועד פרסום הנחיית היועץ המשפטי, עו"ד משה מזרחי, מיום 13 ביוני 2007 (להלן: "הנחיית היועץ המשפטי") כפי שתפורט להלן, הרי שבהתאם לעמדת רשות המסים, כפי שבאה לידי ביטוי בהוראת ביצוע 6/90, ניתן היה לרשום בספרי תאגיד רכבים על שם בעל מניות, מנהל או כל אדם אחר, ומאידך לתבוע הוצאות בגין רכב זה בידי התאגיד.

להלן יפורטו ההוראות השונות לפני ואחרי פרסום החלטת היועץ המשפטי.