מדריך היערכות במסים

7.3.7     עמדה חייבת בדיווח 4/2016 – זקיפת שימוש ברכב

בהקשר זה, יש לציין, כי במסגרת עמדה מס' 4/2016 מתוך רשימת העמדות החייבות בדיווח שפורסמה על ידי רשויות מס הכנסה, נקבע כי זקיפת שווי השימוש ברכב תבוצע בהתאם לתקנות מס הכנסה (שווי שימוש ברכב), התשמ"ז – 1987. כמו – כן, זקיפת השווי תבוצע על פי החישוב הקבוע בתקנות הנ"ל ולא תתאפשר זקיפה בסכום שונה מהאמור לעיל. להרחבה בעניין זה ראה סעיף 9.26 למדריך המס.