מדריך היערכות במסים

7.3.7     עמדה חייבת בדיווח 4/2016 – זקיפת שימוש ברכב

בהקשר זה, יש לציין, כי במסגרת עמדה מס' 4/2016 מתוך רשימת העמדות החייבות בדיווח שפורסמה על ידי רשויות מס הכנסה, נקבע כי זקיפת שווי השימוש ברכב תבוצע בהתאם לתקנות מס הכנסה (שווי שימוש ברכב), התשמ"ז – 1987. כמו – כן, זקיפת השווי תבוצע על פי החישוב הקבוע בתקנות הנ"ל ולא תתאפשר זקיפה בסכום שונה מהאמור לעיל. להרחבה בעניין זה ראה סעיף 9.26 למדריך המס.

הקלה בחיוב שווי השימוש ברכב ליוצאים לחל"ת בתקופת הקורונה

רשות המסים פורסמה במהלך הסגר הראשון, הודעת בעניין חיוב שווי שימוש ברכב לעובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום.

הנחיות אלו מאפשרות את זקיפת שווי השימוש היחסי לעובדים שהוצאו לחופשה זמנית והחזירו את הרכב למעסיק. ההנחיות נועדו לסייע לעובדים שיוצאים לחל"ת כתוצאה ממצב המיוחד הנוצר עקב התפשטות נגיף הקורונה וסגירת המשרדים, ולתת להם חיוב פחות גבוה על שימוש ברכב.

על פי ההנחיות החדשות, הוחלט להקל על העובדים שיצאו לחל"ת כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה. להלן פרטי ההודעה (ההדגשה במקור):

ככלל, מעסיק שהעמיד לרשות העובד רכב צמוד, נדרש לזקוף לעובד הכנסה בהתאם לשווי שנקבע בתקנות מס הכנסה. על כן, מעסיק שהעמיד לרשות עובד רכב צמוד נדרש לחייב את שכרו של העובד בשווי השימוש על פי התקנות, גם כאשר הרכב היה ברשות העובד רק בחלק מהחודש הרי שיש לזקוף שווי רכב מלא. החריג לכלל זה, הוא מצב בו לא מתקיימים יחסי עובד – מעביד  במהלך חודש קלנדרי מלא, כלומר בעת תחילת עבודה או סיומה (כגון: פיטורין), במצב זה ייזקף שווי רכב באופן יחסי לימי ההעסקה במהלך החודש.

על פי ההנחיות החדשות, הוחלט להקל ולקבוע כי עובד שיצא לחל"ת בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, ובאותו מועד או לאחריו החזיר את הרכב שהוצמד לו למעסיק, ייזקף לו שווי שימוש ברכב באופן יחסי לימים בחודש בהם הרכב היה ברשותו. זאת במקום זקיפת שווי שימוש לחודש מלא כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה. שווי שימוש יחסי יחושב גם בעת חזרתו של עובד מחל"ת, במידה וקיבל רכב מהמעסיק במהלך החודש.

שווי השימוש יחושב כאמור, לפי מועד החזרת הרכב למעסיק, ולא לפי מועד יציאת העובד לחל"ת. כמו כן, תנאי להקלה הינו שממועד החזרת הרכב למעסיק על ידי העובד ועד לחזרת העובד לעבודה לא העמיד לרשותו המעסיק רכב."