מדריך היערכות במסים

 

7.3.2     כלי רכב אשר נרשמו לראשונה החל מיום 1 בינואר 2010 (הרפורמה במיסוי הירוק)

(עיקרי הוראות חוזר מס הכנסה 1/2010 – רפורמת המיסוי הירוק – תקנות שווי השימוש ברכב)

  1. מהות התיקון של תקנות שווי שימוש

1.1        שינוי שיטת חישוב שווי השימוש

ביום 30 בדצמבר 2009 תוקנו תקנות שווי שימוש (להלן: "תקנות שווי חדשות") ובכך נכנסה לתוקף הרפורמה במיסוי כלי רכב צמודים, המכונה "השיטה הליניארית של זקיפת שווי שימוש ברכב". כאמור לפני הרפורמה, נקבע שווי השימוש ברכב בהתאם לקבוצות מחיר, ואילו לאחר יישומה יחושב שווי השימוש כאחוז מתוך מחיר הרכב.

תקנות שווי חדשות קובעות כי החל מה-1 בינואר 2010 תיושם שיטת חישוב ליניארית של שווי השימוש בהתאם "למחיר המתואם לצרכן" של הרכב (כהגדרתו בתקנות שווי חדשות). שווי השימוש שייזקף כהכנסה ייגזר כאחוז ממחיר זה ויהא תוצאת מכפלת המחיר המתואם לצרכן של הרכב בשיעור שווי השימוש.

יודגש כי שיטת החישוב הליניארית כפי שהותקנה בתקנות שווי חדשות, תחול אך ורק לגבי כלי רכב שנרשמו לראשונה במשרד התחבורה (להלן: "כלי רכב שנרשמו לראשונה") החל מה-1 בינואר 2010. לפיכך, בשנות המס 2010 ואילך, זקיפת שווי השימוש לרכב צמוד בהתאם למתווה קבוצת המחיר אליו משתייך הרכב תמשיך לחול אך ורק על כלי הרכב שנרשמו לראשונה עד לתאריך 31 בדצמבר 2009. כמו כן לגבי אופנועים שסיווגם L3 תחול השיטה הישנה של קבוצות המחיר ללא קשר למועד הרכישה.

1.2        שינוי בהגדרת רכב

תקנות שווי השימוש ערב התיקון ולאחריו קובעות כי רכב יוגדר בהתאם להגדרתו בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה-1995. כאמור לעיל בסעיף 7.1.2, עקב שינוי בהגדרות כלי רכב מסוימים בתקנות התעבורה בוצע במקביל שינוי בהגדרת "רכב" בתקנות, כך שבקטגוריית רכב ייכללו רכב שסיווגו M1 ורכב שסיווגו N1, כמשמעותם בתקנות התעבורה (למעט רכב עבודה ורכב תפעולי).

 

  1. השיטה החדשה

2.1        תיאור השיטה

כאמור תקנות שווי חדשות קובעות כי השווי לכל חודש של השימוש ברכב, למעט אופנוע שסיווגו  L3, שהועמד לרשות העובד, יהא התוצאה המתקבלת מהכפלת המחיר המתואם לצרכן של הרכב בשיעור שווי השימוש.

יודגש, כי רשות המסים תפרסם בכל שנת מס באתר הבית שלה את המחיר המתואם לצרכן וסכום שווי השימוש שיש לזקוף בגין כל דגם רכב צמוד, כך שהנישום כלל לא יידרש לחשב סכומים אלו.

2.1.1                 המחיר המתואם לצרכן

בשנת רישומו של הרכב לראשונה המחיר המתואם לצרכן יהא "המחיר המקורי" (כהגדרתו בתקנות שווי חדשות).

החל משנת המס העוקבת לשנת הרישום של הרכב לראשונה – יהא המחיר המתואם לצרכן התוצאה המתקבלת מהכפלת "יחס המדדים" בסכום המתקבל מחיבור "המחיר המקורי" ו"הפרש ההתאמה" (כהגדרתם בתקנות שווי חדשות).

"הפרש ההתאמה" הינו פונקציה של "המחיר המקורי", "המחיר הממוצע" בשנת מס שוטפת, "המחיר המשוערך" של הרכב (ביחס למטבע היבוא), והכול כהגדרתם בתקנות שווי החדשות.

למחיר המתואם לצרכן של רכב נקבעה תקרה בסך 467,180 ש"ח (בשנת המס 2010) (במסגרת לוח ניכויים לינואר 2019, עודכן הסכום ל-507,530 ש"ח לשנת 2019).

שיעור שווי השימוש

בשנת 2010 בלבד שיעור שווי השימוש עמד על 2.04% לגבי כלי רכב שמחירם המקורי לא עלה על 130 אלף ש"ח  ו-2.48% לגבי כלי רכב שמחירם המקורי עלה על 130 אלף ש"ח.

התכנון היה כי החל משנת 2011 יעלה שיעור שווי השימוש במקביל ליישום השלב האחרון במתווה העלאת סכומי שווי השימוש לפי קבוצות המחיר שנקבע עוד בשנת 2007. המנגנון שנקבע יאפשר לעדכן באופן חד פעמי את שיעור שווי השימוש אשר יחול בשנים 2011 ואילך. 

בכל מקרה, שיעור שווי השימוש לא יפחת מ-2.43% ולא יעלה על 2.6%.

ביחס לאמור לעיל נציין, כי בהתאם להודעת רשות המסים מיום 17 בינואר 2011 שיעור שווי השימוש עבור כלי רכב צמודים יעלה משנת 2011 ואילך ל- 2.48% ולא ל – 2.5% כפי שתוכנן. ההחלטה על כך התקבלה על ידי מנהל רשות המסים על בסיס החקיקה לאחר משא ומתן עם הארגונים הכלכליים והסתדרות העובדים.

 

 

 

2.1.2                 הפחתה בסכום שווי השימוש לרכב היברידי ורכב חשמלי

במסגרת תקנות שווי חדשות מוענקת הפחתה של 520 ש"ח לכלי רכב היברידי, בשנת המס 2010 ו-560 ש"ח בשנת המס 2014 ועד ליום 30.6.2015. יצוין, כי ההוראות לעיל נקבעו במקור כהוראת שעה שבתחולה מיום 1.1.2010 ועד ליום 31.12.2014 ואולם, בהתאם להודעת רשות המסים, לאור פיזור הכנסת, תוקף הוראת השעה האמורה הוארכה מתוקף הוראות סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת עד ליום 30.6.2015.

יודגש, כי הפחתה זו חלה גם על כלי רכב היברידיים שנרשמו לראשונה לפני 1/1/2010.

ביום 27.10.2015 פורסמו תקנות מס הכנסה (שווי שימוש ברכב) (הוראת שעה), התשע"ו – 2015 (להלן: "התיקון") אשר קובעות כדלקמן:

  • סכום ההפחתה למחזיקי רכב היברידי יעמוד על סך של 500 ש"ח לשנת המס 2019, ללא קשר למועד שבו נרשם הרכב לראשונה.
  • נקבעה הפחתה בסך של 1,000 ש"ח מסכום שווי השימוש החודשי לעובד שהועמד לרשותו רכב חשמלי או רכב פלאג-אין וזאת ביחס לרכב כאמור שנרשם לראשונה החל ביום 1.1.10 ואילך.

תוקף התיקון הינו מיום 1.7.2015 ועד ליום 31.12.2017. בעניין זה יצוין, כי ביום 1.2.2018, פורסמו תקנות מס הכנסה (שווי שימוש ברכב) (הוראת שעה) (תיקון) התשע"ח – 2018, שתוקפו מיום 1 בינואר 2018, בהן נקבע כי הוארך תוקפה של הוראת שעה זו עד ליום 31.12.2019.

  1. פרסום באינטרנט של המחיר המתואם לצרכן לכל דגם רכב

בהתאם לאמור לעיל, תפרסם רשות המסים החל משנת 2010 מדי שנה את המחיר המתואם לצרכן ואת סכומי שווי השימוש שיש לזקוף בגין כל דגם ועבור כל שנת עלייה לכביש בנפרד. 

הנתונים הללו יתפרסמו באתר רשות המסים באינטרנט, בכתובת www.mof.gov.il/taxes, הן בצורה של שאילתא לחיפוש לפי קוד תוצר וקוד דגם (בהתאם לשיטת הקודים של משרד הרישוי, כפי שאלה מוטבעים על גבי רישיון הרכב), והן בצורה של קבצי EXCEL להורדה.