מדריך היערכות במסים

 

7.3.1  כלי רכב אשר נרשמו עד ליום 31 בדצמבר 2009

החל מיום 1 בינואר 1997 בוטלה האבחנה בין רכב פרטי למסחרי לעניין קביעת שווי שימוש ברכב, והמבחן היחיד לקביעת שווי שימוש לכל סוגי כלי הרכב הוא הסיווג לקבוצות מחיר, כפי שנקבע על ידי משרד התחבורה.

ביום 31 בדצמבר 2007 פורסמו תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (תיקון), התשס"ח-2007 המתקנות את סכומי שווי השימוש ברכב אשר יש לזקוף למשכורתו של עובד בגין העמדת רכב צמוד לרשותו. תחילתן של התקנות מיום 1 בינואר 2008.

התיקון האמור הינו מהלך אשר מגדיל במהלך השנים 2008 עד 2011 (כולל) את שווי השימוש ברכב שיש לזקוף למשכורתו של העובד, וזאת לאחר שהמחוקק הגיע למסקנה כי שווי השימוש  עד 2008 היה נמוך מההטבה הכלכלית הגלומה ברכב צמוד. במסגרת התיקון הוכנס לתקנות גם שווי שימוש בגין אופנוע מסוג 3L, שהינו אופנוע עם הספק מנוע מעל ל-35 קילו-וואט.

סכום שווי השימוש שנקבע בתקנות הוא חודשי.

 

סכומי שווי שימוש ברכב כפי שפורסמה בתקנות שווי שימוש (ש"ח לחודש):

 

                           
קבוצה שווי טרם התיקון(1) שווי שווי שווי  שווי  שווי שווי שווי שווי שווי שווי שווי לשנת 2018 (12) שווי לשנת 2019 (13)
    לשנת לשנת לשנת לשנת לשנת לשנת לשנת לשנת לשנת לשנת    
    2008(2) 2009(3) 2010 (4) 2011 (5) 2012(6) 2013(7) 2014(8) 2015(9) 2016(10) 2017(11)    
1 1,180 1,420 1,700 2,140 2,580 2,640 2,680 2,730 2,730 2,710 2,700 2,710 2,740
2 1,330 1,570 1,860 2,330 2,790 2,870 2,910 2,960 2,960 2,930 2,920 2,930 2,970
3 1,740 2,160 2,630 3,120 3,590 3,690 3,740 3,810 3,810 3,770 3,760 3,770 3,820
4 2,160 2,640 3,200 3,770 4,310 4,420 4,490 4,570 4,570 4,530 4,510 4,530 4,580
5 3,030 3,680 4,440 5,220 5,970 6,120 6,210 6,330 6,320 6,260 6,240 6,260 6,340
6 3,850 4,720 5,720 6,750 7,730 7,930 8,050 8,200 8,190 8,120 8,090 8,120 8,220
7 4,850 5,980 7,290 8,650 9,950 10,200 10,350 10,550 10,540 10,440 10,410 10,440 10,570
L3 0 260 540 840 860 880 890 910 910 900 900 900 910

 

המשתמשים ברכבים אלה יחויבו בשווי שימוש על פי קבוצת המחיר המצוינת ברישיון הרכב ומפורטת לעיל.

(1) לאחר עדכון הסכומים כפי שפורסמו בחוזר ניכויים מיום 12.8.07.

(2) לאחר עדכון הסכומים כפי שפורסמו בחוזר ניכויים מיום 3.1.08.

(3) לאחר עדכון הסכומים כפי שפורסמו בחוזר ניכויים מיום 25.12.08.

(4) לאחר עדכון הסכומים כפי שפורסמו בחוזר ניכויים מיום 28.12.09.

(5) לאחר עדכון הסכומים כפי שפורסמו בחוזר ניכויים מיום 6.1.11.

(6) לאחר עדכון הסכומים כפי שפורסמו בחוזר ניכויים מיום 21.12.11.

(7)  לאחר עדכון הסכומים כפי שפורסמו בחוזר ניכויים מיום 20.12.12.

(8)  לאחר עדכון הסכומים כפי שפורסמו בחוזר ניכויים מיום 07.01.14.

(9)  לאחר עדכון הסכומים כפי שפורסמו בחוזר ניכויים מיום 31.12.14.

(10) לאחר עדכון הסכומים כפי שפורסמו בלוח ניכויים לינואר 2016.

(11) לאחר עדכון הסכומים כפי שפורסמו בלוח ניכויים לינואר 2017.

(12) לאחר עדכון הסכומים כפי שפורסמו בלוח ניכויים לינואר 2018.

(13) לאחר עדכון הסכומים כפי שפורסמו בלוח ניכויים לינואר 2019.