מדריך היערכות במסים

7.2.2     שיעור הפחת בגין כלי רכב אשר נרשמו לראשונה מיום 1 ביולי 2009

 

סעיף

סוג הרכב

סיווג משנה על פי תקנות תעבורה

כפי שמופיע ברישיון הרכב

שיעור הפחת

1

M

מונית, כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה

25%

2

M, N, O, L או T

רכב להוראת נהיגה כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה

25%

3

M

אוטובוס ציבורי, רכב סיור או רכב מדברי כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה

20%

4

M1 או N1

רכב שצוין ברישיון הרכב שלו "להשכרה" כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה למעט רכב המפורט בסעיף 8(*)

20%

5

N2 או N3

רכב משולב מנוע (hybrid)

25%

6

M1, N1, L או O

למעט רכבים המפורטים בסעיפים 1-4 ו-8(1)

15%

7

M2, M3, N2, N3, או רכב מסוג T

למעט רכבים המפורטים בסעיפים 1-3 ו-5

20%

8

M1 או N1

רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב השכרה/החכרה (ליסינג) כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה(*)

16%

9

M2 או M3

אוטובוס פרטי או אוטובוס ציבורי, שצוין ברישיון הרכב שלו בסוג הדלק – "חשמל" (2)

331/3%

10

M2 או M3 שצוין ברישיון הרכב שלו בסוג דלק – גט"ד

אוטובוס פרטי או אוטובוס ציבורי (3)

25%

11

N2, N3 שצוין ברישיון הרכב שלו בסוג דלק – גט"ד

(3)

25%

12

רכב להוראת נהיגה מן הסוג המפורט בתקנה 225(א)(2) לתקנות התעבורה

למי שהוא בעל רישיון לבית ספר לנהיגת רכב מנועי או להוראת נהיגה כמשמעותו בסעיפים 15 ו – 16 לפקודה התעבורה (4)

331/3%

13

M

מונית (4)

331/3%

 

(1) יחול לגבי רכב שהחל לשמש לראשונה להחכרה מיום 1 באוגוסט 2013 או לאחריו.

(2) יחול לגבי רכב שנרשם לראשונה מיום 1 בינואר 2019 ועד ליום 31 בדצמבר 2022.

(3) יחול לגבי רכב שנרשם לראשונה מיום 1 בינואר 2019 ועד ליום 31 בדצמבר 2023.

(4) יחול בתביעה לניכוי פחת בשנות המס 2019 ועד 2021.