מדריך היערכות במסים

 

7.1.3     הוצאות החזקת הרכב הנכללות בתקנות

להלן יפורטו "הוצאות החזקת הרכב" כפי שהוגדרו בתקנות (ההגדרה לא שונתה במסגרת התיקונים לתקנות). נציין כי ההוצאות חייבות להיות בייצור הכנסה וכאלה שניתנות לניכוי על פי סעיפים 17 עד 27 ו-30 לפקודה:

הוצאות קבועות – רישוי הרכב, ביטוח חובה, ביטוח מקיף, דמי שכירות של רכב שכור, דמי שימוש ברכב שנשכר בשיטת השכר-מכר וכן הפחת שהנישום זכאי לו לפי סעיף 21 לפקודה.

הוצאות משתנות – רכישת דלק, שמן, תיקונים, הוצאות אחזקה וכן חניה שאינה במקום העיסוק או בסמוך אליו (החל מ-1 בינואר 2000 – ראה סעיף 7.1.5 להלן).

דמי השימוש בשיטת השכר מכר לעניין זה הם הסכומים המותרים בניכוי לפי תקנות מס הכנסה (ניכויים מיוחדים למשתמש בציוד בשכר מכר), התשמ"ט-1989 וכוללים גם ריבית והצמדה לפי הכללים שנקבעו בתקנות האמורות.

הפחת שיותר כאמור, ייקבע לפי הכללים שנקבעו בתקנות מס הכנסה (פחת), 1941.