מדריך היערכות במסים

7.1.1     הוראות התקנות עובר לתיקונים לתקנות (עד ליום 31.12.2007)

  1. ניכוי הוצאות רכב שאינו צמוד לעובד[1]

לעניין כלי רכב, כהגדרתם בתקנות – הותרו בניכוי ההוצאות על פי הגבוה מבין שתי האפשרויות הבאות:

  • חלק מסך כל ההוצאות המתייחס למספר הקילומטרים העולה על 9,900 ק"מ לשנה.
  • 25% מכלל ההוצאה.

התוצאה היא שכאשר רכב נסע פחות מ-13,200 ק"מ בשנה (נקודת האיזון), יש להתיר 25% מכלל ההוצאה (תוצאה זו גבוהה יותר מהחלק המתייחס למספר הק"מ שמעל 9,900 ק"מ לשנה).

  1. ניכוי הוצאות ביחס לרכב הצמוד לעובד
  • אם הרכב נסע פחות מ- 9,900 ק"מ בשנה, יותר בניכוי למעביד הסכום השווה לשווי שימוש ברכב ובתנאי שסכום הניכוי אינו עולה על ההוצאה שהמעביד הוציא בפועל בשל אותו רכב. למרות שלא נקבע מפורשות בתקנות, כוונת המחוקק היא, כי באותם מקרים שהניכוי בשיעור 25% מההוצאה עולה על שווי השימוש שחויב במס אצל העובד, יותר בניכוי, נוסף לשווי השימוש שחויב אצל העובד, גם החלק העודף עליו כאמור, עד לתקרה של 25% מההוצאה בפועל, גם כאשר הרכב נסע לא יותר מ-9,900 ק"מ.
  • אם הרכב הצמוד נסע במשך השנה יותר מ- 9,900 ק"מ, יותר בניכוי למעביד הסכום השווה לשווי השימוש ברכב ובנוסף לכך אותו חלק מכלל הוצאות הרכב המתייחס לנסיעות שמעל 9,900 ק"מ לשנה, או 25% מכלל ההוצאות (כאשר הרכב נסע מעל 9,900 ק"מ אך פחות מ- 13,200 ק"מ). בכל מקרה, סה"כ הניכוי לא יעלה על הסכום שהוציא המעביד בפועל על החזקת אותו רכב צמוד.
  1. סוגי הרכב עליהם חלו התקנות עובר לתיקון

(א)        רכב נוסעים פרטי – כולל סטיישנים;

(ב)        רכב פרטי דו שימושי;

(ג)         רכב מסחרי אחוד שמשקלו הכולל המותר פחות מ-3,500 ק"ג;

(ד)        רכב מסחרי בלתי אחוד שמשקלו הכולל המותר פחות מ-3,500 ק"ג.

בתקנות נקבע כי סוגי הרכב הנ"ל הם כמשמעותם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן: "תקנות התעבורה"), דהיינו כפי שנקבע על ידי רשות הרישוי. לכן, את סוג הרכב יש לקבוע לענייננו אך ורק על פי הרשום ברישיון הרכב.

התקנות אינן חלות על רכבים המסווגים על פי רישיונם כ: אופנוע, אוטובוס זעיר או זוטובוס (מיניבוס), טרקטור או טרקטורון, משאית או רכב מסחרי שמשקלו מעל 3,500 ק"ג, תלת אופן או "רכב עבודה".

 

 

[1]    הכוונה היא בדרך כלל להוצאות רכב בידי עצמאים. יחד עם זאת, ייתכנו גם מקרים אחרים רלוונטיים כגון הוצאות רכב בידי חברות אשר אינן מצמידות את הרכב לעובד מסוים וכדומה.