מדריך היערכות במסים

6.9 הוצאה מעורבת – סעיף 32(2) לפקודה

סעיף 32(2) לפקודה קובע כי בקביעת ההכנסה החייבת של אדם לא יותרו ניכויים של תשלומים או הוצאות, שאינם כסף שהוצאו כולם לייצור ההכנסה ולשם כך בלבד. במילים אחרות, התשלומים או ההוצאות צריכים לשמש בייצור ההכנסה בלבד. לאור האמור, מומלץ לבצע הפרדה מעשית בין ההוצאות אשר משמשות בייצור הכנסה לבין הוצאות הוניות/פרטיות, לפי העניין.

עם זאת ולפנים משורת הדין, מאפשרות רשויות המס לנכות גם הוצאות מעורבות על בסיס מנגנון חלוקה מתאים.