מדריך היערכות במסים

6.7 תשלומים לתושב חוץ – סעיף 18(ה) לפקודה

מהכנסה של תושב חוץ יש לנכות מס במקור לפי סעיפים 164 או 170 לפקודה, לפי העניין. הוצאה בגין הכנסה כאמור תותר בניכוי, כהוצאה לצורכי מס לפי סעיף 17 לפקודה בשנת המס שאליה היא מתייחסת, רק אם שולמה באותה שנת מס או שהמס המוטל עליה נוכה במקור לא יאוחר משלושה חודשים מתום שנת המס והועבר לפקיד השומה תוך 7 ימים מיום הניכוי, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מתום שנת המס ועד מועד הניכוי.

נציין כי בגין העברת תשלומים לתושב חוץ שאינם "הכנסה" בישראל כהגדרתה בפקודה אין לנכות מס במקור.

בהקשר לניכוי מס במקור משכר המשולם לעובד זר ראה התייחסותנו בפרק 16 למדריך המס.