מדריך היערכות במסים

6.6       ייחוס הוצאות להכנסות – סעיף 18(ג) לפקודה

פקודת מס הכנסה מכירה בסוגי הכנסות פטורות ממס או שהמס החל עליהן מוגבל – בלשון הפקודה: "הכנסות מועדפות" – וכן בהכנסות ששיעור המס לגביהן רגיל (הכנסות רגילות).

סעיף 18(ג) לפקודה קובע את העיקרון, כי אדם שהכנסותיו כללו הכנסות מועדפות יזקוף את ההוצאות שעמד בהן להשגת ההכנסות המועדפות רק כנגד אותן הכנסות ואם אין אפשרות לקבוע במדויק את ההוצאות האמורות, ייזקפו כנגד ההכנסות המועדפות ההוצאות או חלק ההוצאות שאינן ניתנות לייחוס ספציפי, לפי העניין – לפי היחס שבין כל אחת מן ההכנסות המועדפות לבין כלל ההכנסות.

בסעיף זה כוללת הכנסה מועדפת, בין השאר, הכנסה פטורה ממס חברות או ששיעור מס החברות שחל עליה נמוך משיעור מס החברות הרגיל.

הסעיף קובע את הדרכים לייחוס הוצאות במקרה שלנישום הכנסות מן הסוגים המוזכרים לעיל:

  • זקיפה על בסיס הוצאות שהיו למעשה, אם ניתן לייחס בדיוק את ההוצאות לכל סוג הכנסה בנפרד.
  • חלוקת ההוצאות בין שני סוגי ההכנסה, לפי היחס שביניהן, אם לא ניתן לייחס את כלל ההוצאות לכל סוג הכנסה בנפרד (במקרה זה נייחס את כל ההוצאות לפי יחס ההכנסות).
  • חלוקת ההוצאות בין שני סוגי ההכנסות, כאשר חלק מסויים מן ההוצאות הכוללות אינו ניתן לייחוס ספציפי (במקרה זה יש לפעול בשני שלבים: שלב ראשון, יחוס ספציפי של הוצאות אשר ניתן ליחסן להכנסה מסויימת; שלב שני, יחוס יתרת ההוצאות להכנסות בהתאם ליחס בין ההכנסות).

שר האוצר רשאי להורות בנסיבות מיוחדות על אופן חלוקה אחר של ההוצאות.

היו לאדם הכנסות הוניות שאינן חייבות במס רווחי הון, אין ההוצאות שבהן עמד לשם השגת אותן ההכנסות ראויות להיכלל בין הוצאותיו הרגילות, ומשום כך לא יופיעו בחשבון רווח והפסד וממילא לא יתהווה הצורך להפעיל לגביהן את סעיף 18(ג) לפקודה.

אולם, אם מכל סיבה שהיא לא ניתן לקבוע את ההוצאות המתייחסות להכנסות ההוניות, יש להחיל את הוראות סעיף 18(ג) לפקודה ולחלק את ההוצאות באופן יחסי, כאמור לעיל.