מדריך היערכות במסים

הגבלות שונות

6.5       אי הכרה בהוצאות פרטיות ואחרות, לרבות טיפול בילדים – סעיף 32(1) לפקודה

סעיף 32(1) לפקודה קובע, כי בקביעת ההכנסה החייבת של אדם לא יותרו ניכויים של הוצאות שאינן הוצאות כרוכות ושלובות בתהליך הפקת ההכנסה, לרבות הוצאות הבית, הוצאות פרטיות, הוצאות אש"ל, הוצאות שהוצאו לשם הגעה למקום ההשתכרות ולשם חזרה ממנו, והוצאות שהוצאו לשם טיפול בילד או השגחה עליו או לשם טיפול באדם אחר או השגחה עליו (בהקשר זה ראה גם התייחסותנו בפרק 5 למדריך המס).

לענין זה, ""הוצאות כרוכות ושלובות בתהליך הפקת ההכנסה" – הוצאות המשתלבות בתהליך הטבעי של הפקת ההכנסה ובמבנהו הטבעי של מקור ההכנסה, והמהוות חלק בלתי נפרד מהם". קרי, הוצאה העומדת במבחן האינצידנטליות, תותר בניכוי.

""הוצאות אש"ל" – הוצאות שהוציא יחיד בשל ארוחותיו, שהוצאו בין במקום ההשתכרות ובין מחוצה לו, ולמעט הוצאות בשל ארוחת בוקר הכלולה במחיר לינה המותרת בניכוי".

נציין כי סעיף 32(1) לפקודה כנוסחו כיום הינו לאחר שני תיקונים בחוק: (1) תיקון מס' 170 לפקודה אשר התייחס לאי התרת הוצאות פרטיות ואחרות, לרבות טיפול בילדים אשר חוקק בעקבות פס"ד ורד פרי. תחולת התיקון הינה מיום 16 ביולי 2009. (2) תיקון מס' 179 לפקודה אשר התייחס לאי התרת הוצאות אש"ל. תחולת התיקון הינה מיום 1 בינואר 2011.

יודגש כי ההוצאות המפורטות בסעיף 32(1) לפקודה אינן מהוות רשימה סגורה.

בנוסף, במסגרת תיקון מס' 170 לפקודה נקבע כי חלף אי ההכרה בהוצאות הטיפול וההשגחה בילדים, הורים במשפחות חד הוריות, יהיו זכאים לנקודת זיכוי נוספת בעד כל ילד, משנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים, וזאת החל משנת המס 2012 ובהתאם לתנאים הנקובים היום בפקודה לגבי זכאות לנקודות זיכוי בעד ילדים. (בהקשר זה ראה התייחסותנו בפרק 2 למדריך המס).