מדריך היערכות במסים

6.3.7 הגבלת ניכוי הוצאות רדיו טלפון נייד

בתקנות נקבע כי לא יותרו בניכוי הוצאות החזקת רדיו טלפון נייד המשמש בייצור הכנסה, בסכום של 1,260 ש"ח או מחצית מההוצאות, לפי הנמוך. לעניין זה, "רדיו טלפון נייד" – למעט רדיו טלפון נייד המותקן באופן קבוע במרכזיה במקום עסקו או משלח ידו של הנישום.

על אף האמור לעיל, הוצאות מעביד בשל רדיו טלפון נייד, שהועמד לרשות העובד, כמשמעותו בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד), התשס"ב-2002, יותרו בניכוי במלואן (בהקשר זה ראה התייחסותנו בפרק 4 למדריך המס). יש לשים לב כי סכום הוצאות החזקת הרדיו טלפון נייד הוא בניכוי הסכומים ששולמו על ידי העובד.

לא יותרו בניכוי הוצאות החזקת רדיו טלפון נייד שהוצאו בייצור הכנסת עבודה.

חבר-בני-אדם שהוציא הוצאות רדיו טלפון נייד שאינן מותרות בניכוי לפי תקנות אלה ישלם לפקיד השומה מקדמה בגין ההוצאות העודפות שהוציא, ויגיש דוח כפי שנקבע בסעיף 181ב לפקודה.

בהתאם לחוזר מס הכנסה מס' 4/2003 שווי שימוש וניכוי הוצאות בשל העמדת יותר ממכשיר אחד לשימוש העובד – המעביד יבחר באחת משתי האפשרויות:

  • חיוב העובד בשווי נפרד עבור כל אחד מן המכשירים על פי ההנחיות שניתנו.
  • חיוב העובד בשווי בשל אחד מן המכשירים ואי התרת הוצאות בשל כל מכשיר נוסף בגובה הסכום שנקבע בתקנות.

ההוצאה בגין מכשיר רדיו טלפון נייד אשר יועדו לשימוש בני משפחתו ו/או מקורבים אחרים של העובד או נותן השירות, לא תותר במלואה ותיחשב כהכנסה חייבת. החזר הוצאות רדיו טלפון נייד בשל מכשיר הנמצא בבעלות העובד, תיחשב כהכנסת עבודה לכל דבר ועניין. נישום המשכיר מכשירי רדיו טלפון נייד לנותני שירותים, ספקים וגורמים קשורים אחרים, חלות הוראות התקנות בדבר הגבלת ההוצאות ותשלום מקדמה בשל הוצאה עודפת