מדריך היערכות במסים

6.3.5 הוצאות של עובד בגין דמי חבר ודמי טיפול המשולמים משכרו לארגון עובדים

ביום 18 בינואר 2012 פורסמו ברשומות תיקון לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (תיקון), התשע"ב-2012 (להלן: "התיקון") שבמסגרתו נקבע, כי יותרו בניכוי 50% מתשלום דמי הטיפול ששילם עובד משכרו, ולגבי עובד ששילם דמי חבר יותרו 50% מסכום דמי הטיפול שהיה משלם אותו עובד אילו היה מחויב בדמי טיפול. במקביל לתיקון לעיל פורסמו תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים) (תיקון), התשע"ב-2012, שבמסגרתו נקבע, כי על מעביד להקטין את ניכוי המס במקור ממשכורתו של עובד בגין הוצאה בשל דמי חבר או דמי טיפול בשיעורים הקבועים בתיקון.