מדריך היערכות במסים

6.3.2 הוצאות לינה (וארוחת בוקר) בישראל או באיזור

תקנה 2(2א) לתקנות קובעת, כי יותרו בניכוי הוצאות לינה וארוחת בוקר הכלולה במחיר הלינה בישראל או באזור רק אם הלינה נעשתה במרחק של 100 ק"מ ומעלה ממקום העיסוק הקבוע של הנישום או ממקום מגוריו, או במקום המרוחק פחות מ-100 קילומטרים ממקום מגוריו או ממקום עיסוקו העיקרי אם שוכנע פקיד השומה שהלינה היתה הכרחית לייצור הכנסת הנישום. בנוסף, ניכוי הוצאות הלינה כאמור, הוגבל עד לתקרה השווה לסכום המותר בניכוי ללינה בחו"ל (ראה טבלה בסעיף 6.2 לעיל), כאשר סכום זה מתורגם לש"ח לפי שערו היציג של הדולר, כפי שהתפרסם לאחרונה לפני מועד הלינה.

נציין, כי נכון לשנת 2019, סכומי התקרה בעניין זה, הינם כדלקמן:

לגבי לינה שעלותה נמוכה מ-$125 – כל ההוצאות יותרו בניכוי.

לגבי לינה שעלותה גבוהה מ-$125 – יותרו בניכוי 75% מההוצאות, אך לא פחות מ-$125 ללינה ולא יותר מ- $213 ללינה.

כמו כן, נקבע כי יותרו בניכוי הוצאות שהוצאו בגין ארוחת בוקר הכלולה במחיר הלינה המותרת בניכוי.

בנוסף, נקבע כי הוראות התקנה לא יחולו על הוצאות לינה שהוצאו בשל השתתפות הנישום בכנס בתחום עיסוקו.