מדריך היערכות במסים

להלן יובאו הוראות התקנות, וכן פירוט הנחיות מחלקת ניכויים ומלוות במס הכנסה בעניין התרת הוצאות כיבוד, לינה ביגוד וטלפון. התקנות קובעות סייגים להתרת ניכוי הוצאות, אף אם הוצאות אלו עמדו במבחנים להתרת ניכוי הוצאות כפי שנקבעו בסעיף 17 לפקודה. הוצאה שניכויה הוגבל בתקנות אלו תחשב כ"הוצאה עודפת".