מדריך היערכות במסים

6.11 הגבלת ניכוי הוצאות שכר לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים

ביום 12 באפריל 2016 (ילקוט פרסומים מס' 2552) פורסם חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו – 2016 (להלן בסעיף זה: "החוק").

החוק קובע נורמות התנהלות באשר לשכר הבכירים בתאגיד פיננסי וכן מייצר תיקון עקיף בפקודה בקובעו הגבלת ניכוי הוצאות שכר חריגות לנושאי משרה בכירים בתאגידים פיננסיים.

על פי החוק, התקשרות של תאגיד פיננסי עם נושא משרה בכירה או עובד בתאגיד הפיננסי, במישרין או בעקיפין, באשר לתנאי כהונתו או העסקתו, הכולל מתן תגמול שההוצאה החזויה שלו, כפי שחושבה למועד האישור בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים, צפויה לעלות על שני מיליון וחצי ש"ח בשנה, טעונה אישור של גורמים שונים בחברה, כך על פי החוק.

להלן יפורטו הגדרות עיקריות מהחוק:

  • "גוף פיננסי" – כל אחד מאלה:

(1) גוף מוסדי כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח;

(2) חברה שייעודה הנפקת מוצרי מדדים כהגדרתם בחוק הגדרת העיסוק;

(3) מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994;

(4) מנהל תיקים כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק;

(5) תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי);

(6) גוף אחר המספק שירותים פיננסיים, שקבע שר האוצר, בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת;

  • "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968;
  • "שכר" – לרבות תנאים נלווים לשכר, ובכלל זה החזקת רכב, טלפון, תנאים סוציאליים, הפרשות בשל סיום יחסי עובד-מעביד, וכל הכנסה שנזקפה לשכר בשל מרכיב שהוענק לעובד;
  • "תאגיד פיננסי" – גוף פיננסי או תאגיד שליטה, למעט אחד מאלה:
    1. מי שקיבל רישיון בנק חוץ, לפי סעיף 4(א)(2) לחוק הבנקאות (רישוי);
    2. מי שקיבל רישיון מבטח חוץ, לפי סעיף 15(א)(2) לחוק הפיקוח על הביטוח;
    3. מנהל תיקים זר שהוא עוסק זר כהגדרתו בסעיף 10א לחוק הסדרת העיסוק;
    4. מנהל קרן חוץ כהגדרתו בסעיף 113א, לחוק השקרעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994, שקיבל היתר מרשות ניירות ערך להציע יחידות בישראל כאמור בסעיף 113ב לחוק האמור;
    5. תאגיד פיננסי זר אחר שקבע שר האוצר, בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת;
  • "תגמול" – לרבות התחייבות למתן תגמול, בין במישרין ובין בעקיפין, ולרבות סכום כסף וכל דבר שהוא שווה כסף, שכר, מענק, דמי ניהול, דמי ייעוץ, דמי שכירות, עמלה, הטבה שהיא ריבית, תשלום מבוסס מניות, תגמול פרישה שאינו תשלום פנסיוני ושאינו פיצויי פיטורים על פי דין, טובת הנאה וכל הטבה אחרת, והכול למעט דיבידנד.

החוק, שעיקריו הובאו לעיל, יוצר תיקון עקיף לפקודה – מס' 224 – (להלן בסעיף זה: "התיקון") על פיו, תתווסף לסעיף 32 לפקודה, פסקת משנה נוספת (פסקת משנה 17), שעיקריה כדלהלן:

  • הגבלת ניכוי ההוצאה
  • הוצאה בשל עלות שכר שנשא בה תאגיד פיננסי, במישרין או בעקיפין, בשנת המס, בעד נושא משרה בכירה או עובד, העולה על התקרה לתשלום (בפסקה זו – ההוצאה העודפת).
  • חישוב עלות השכר לעניין פסקה (א), לגבי נושא משרה בכירה או עובד בתאגיד פיננסי, יכלול את עלות השכר שנשאו בה התאגיד הפיננסי ותאגידים קשורים לתאגיד הפיננסי בעד אותו נושא משרה מכירה או עובד. ההוצאה העודפת תיוחס לתאגיד הפיננסי ותאגידים קשורים לו, בהתאם ליחס בין עלות השכר שנשא בו כל אחד מהם לעלות השכר הכוללת.
  • לעניין חישוב עלות השכר לפי פסקה (א), יראו את ההוצאה בשל מענקי פרישה, כאילו הוצאה בחלקים שנתיים שווים בשנות העבודה שבשלהן משולמת ההוצאה (בפסקה זו – תקופת העבודה); עלתה ההוצאה בשל עלות השכר בגין שנת המס שקדמה למועד ההוצאה בשל מענקי פרישה על התקרה לתשלום, ייווסף לעלות השכר בשנת ההוצאה בשל עלות פרישה החלק שבו עלתה ההוצאה האמורה על התקרה לתשלום באותה שנת מס, כשהיא מוכפלת בתקופת העבודה.

הגדרות רלוונטיות:

  • "עודף עלות שכר" – הפער שבין עלות שכר לשני מיליון וחצי ש"ח, ובלבד שעלות השכר עולה על שני מיליון וחצי ש"ח.
  • "עלות שכר" – שכר, וכן כל סכום ששילם מעביד לקרן השתלמות או לקופת גמל, גם אם לפי סעיף 3 לא רואים אותו כהכנסת עבודה במועד ששולם לקרן ההשתלמות או לקופת הגמל, וכן סכום תשלום דמי ביטוח ששילם מעביד בעד עובדו לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995.
  • "שכר" – כל אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (3) שלהלן, למעט זכות לרכישת נכס כמשמעותה בסעיף 3(ט) ומניה כהגדרתה בסעיף 102, אשר ניתן לנושא משרה בכירה או לעובד בקשר עם עבודתו או כהונתו בתאגיד פיננסי, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות חברה שבשליטתו –
  • הכנסה כאמור בסעיף 2(2);
  • מענק עקב פרישה או מענק עקב מוות כמשמעותם בסעיף 0(7א);
  • השתכרות או רווח כמשמעותם בסעיף 2(1) ו-(10);
  • "התקרה לתשלום" – סך של שניים וחצי מיליון ש"ח לשנה וחלק יחסי מסכום זה בשל חלק משנה, בניכוי הוצאה בשל הענקת מניות או זכות לקבל מניות, ובניכוי עודף עלות שכר.

להגדרות נוספות – ראה התיקון.

  • חובת דיווח

בנוסף על האמור לעיל, נקבעה בסעיף 141ב לפקודה, שהוסף במסגרת החוק, חובת דיווח כלדקמן:

  • תאגיד פיננסי ידווח למנהל, במועד האמור בסעיף 132 ובטופס שיקבע המנהל, על כל נושא משרה בכירה או עובד אשר עלות השכר המשולמת לו בידי התאגיד הפיננסי, בעצמו או יחד עם תאגידים קשורים לו, עולה על תקרת התשלום; התאגיד הפיננסי יצרף לדיווח האמור את אופן חישוב עלות השכר או עלות השכר הכוללת והתקרה לשתלום ויפרט לגבי כל תאגיד את החלק המשולם על ידו. בעניין זה נבקש לעדכנכם כי ביום 4.1.2017, פורסם על ידי רשות המסים טופס חדש – טופס 1347.
  • על אף האמור בסעיף (א), אם יש לתאגיד האמור באותו סעיף תאגיד שליטה, תחול חובת הדיווח לגבי עלות השכר הכוללת, על תאגיד השליטה.
  • העתק הדיווח לפי סעיף (א) יועבר לתאגידים קשורים לתאגיד הפיננסי.
  • ביצוע ותקנות

שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

  • תחילה ותחולה

תחילתם של סעיפים 32(17) ו-141ב לעיל תהיה כמפורט להלן, והם יחולו לגבי עלות שכר, כהגדרת מונח זה בתיקון, שנשא בה תאגיד פיננסי מהמועדים האמורים בפסקאות הבאות:

  • לעניין התקשרות שאושרה לפני יום הפרסום (12.4.2016) – שישה חודשים מיום הפרסום, והתקרה לתשלום, כהגדרתה בסעיף 32(17) האמור, תחושב באופן יחסי למספר חודשי העבודה של נושא המשרה הבכירה או עובד התאגיד הפיננסי;
  • לעניין התקשרות שאושרה אחרי יום הפרסום (12.4.2016) – 1.1.2017.