מדריך היערכות במסים

6.10 הגבלת ניכויים וקיזוזים בשל פנקסים בלתי קבילים

סעיף 33 לפקודה מאפשר לפקיד השומה שלא להתיר לנישום הוצאות במקרים בהם פנקסי הנישום אינם קבילים ולשום את ההוצאות לפי מיטב שפיטתו.

הסעיף קובע, בין היתר, כי מקום בו הנישום חייב לנהל פנקסים ולא ניהלם או שניהלם אך לא ביסס את הדוח שלו עליהם, לא יותרו לו באותה שנה ניכויים וקיזוזים של ההוצאות הבאות:

פחת, ריבית, חובות אבודים והפסדים. כמו כן, לא יוכר לו ההפסד השוטף לאותה שנה, ולכן לא ניתן יהיה להעבירו לשנים הבאות.

בחב"ק מצוין בהקשר זה, כי פחת שלא הותר בניכוי על פי סעיף 33 לפקודה, יראוהו לעניין סעיף 23 כאילו הותר – משמעות הדבר היא כי פחת זה ילך לאיבוד.