מדריך היערכות במסים

6.1.6 קיזוז מקדמות בשל הוצאות עודפות – סעיף 181ג לפקודה

סעיף 181ג לפקודה קובע כי מקדמה בשל הוצאה עודפת אשר שולמה בסכום העולה על סכום המס שהוא חייב לשלם באותה שנה, אינה מוחזרת לנישום, אלא מקוזזת בשנות המס הבאות כנגד חבות המס באותן שנים.

על פי הוראת הסעיף, לחברה מפסידה אין אפשרות לקזז את הסכום העודף כנגד מקדמות בשל הוצאות עודפות בשנים הבאות.

בסעיף 181ג לפקודה נקבע כי אפשר לבצע קיזוז כאמור גם כנגד מס שבח. בנוסף, נקבע כי הסכום המקוזז יתואם לפי שיעור עליית המדד מתום שנת המס שבה נוצר עד לתום שנת המס שבה קוזז, וזאת ביחס למקדמות שנצברו החל משנת המס 1999. ביחס למקדמות שנצברו עד תום שנת המס 1998 הוראות החוק קבעו כי הן יקוזזו ללא תאום למדד. עם זאת, בהתאם לפסק דין מפעלי גרנות, כפי שיפורט להלן, הרי שגם מקדמות כאמור יש לתאם למדד.

מקדמות בשל הוצאות עודפות עוברות לשנים הבאות בערכן הריאלי – פס"ד מפעלי גרנות:

ביום 2 ביולי 2007 ניתן פס"ד ע"א 4030/03 מפעלי גרנות – אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע"מ נ' פשמ"ג הקובע כי סכום עודף של מקדמות ששולמו בגין הוצאות עודפות, כאמור בסעיף 181ג לפקודה, עוברות לשנים הבאות בערכן הריאלי גם אם שולמו לפני שנת המס 1999 (שהרי רק מתיקון 118 לפקודה בתחולה משנת המס 1999 ניתנה האפשרות הסטטוטורית לשערך סכום עודף של מקדמות אלו). בפס"ד זה, ביקש ביהמ"ש העליון ליתן משקל לתכלית החקיקה (שלשמה נחקק הסדר המקדמות בשל הוצאות עודפות), כמו גם לערכים של גביית מס אמת, ערך הצדק והשוויון בין הנישומים, ונקבע שלשם הגשמת ערכים אלו יש לאפשר את הקיזוז של הסכום העודף של המקדמות, גם אלה שנצטברו לפני 1999, בערכן הריאלי.