מדריך היערכות במסים

6.1.5 זקיפת תשלומים על חשבון מקדמות – סעיף 177 לפקודה

סעיף 177 לפקודה הדן בזקיפת תשלומים על חשבון מקדמות, קובע כי:

(1)    נישום זכאי לקזז מסכום מקדמותיו כל סכום שנוכה במקור מהכנסתו. יש להדגיש כי קיזוז כאמור בסעיף 177(ב) לפקודה יעשה רק כנגד המקדמות השוטפות אותן חייב הנישום על פי סעיף 175 לפקודה (זאת להבדיל ממקדמות על חשבון מס שבח או רווח הון). על כן, נישום שאינו משלם מקדמות שוטפות כאמור לא יוכל לקזז בשוטף מקדמות על חשבון עודפות כלל. אם סכום כל הניכויים במקור עולה על סכום המקדמה בחודש פלוני, יש להעביר את ההפרש לחודש הבא ולקזז אותו כנגד המקדמה בחודש הבא.

(2)    מהמקדמות השוטפות ניתן יהיה לקזז אך ורק מקדמות בשל הוצאה עודפת שהוצאה במהלך אותה שנת מס, ולא יתרות ממקדמות על חשבון עודפות משנים קודמות.

כדי למנוע שימוש לרעה בשיטת הקיזוז העצמי, הוסף סעיף 190א לפקודה, המטיל קנס בסכום של פי שלושה מסכום הניכוי שקוזז שלא כדין.