מדריך היערכות במסים

6.1.2 מקדמה בשל הוצאות עודפות – סעיף 181ב לפקודה

סעיף 181ב לפקודה בא להשלים את הנאמר בסעיפים 31 ו-32 לפקודה ובתקנות על-פי סעיף 31, בדבר הגבלת סכומי ההוצאות שרשאי נישום לנכות מהכנסתו לצורך חישוב המס. סעיף 181ב לפקודה קובע, כי חבר-בני-אדם שהוציא סכום כהוצאה עודפת חייב לשלם "מקדמה" בשיעור כפי שיפורט להלן מהסכום שהוציא.

בעמ"ה 118/90 לב הגליל נקבע, כי שותפות, כחבר בני-אדם, חייבת בתשלום מקדמות בשל הוצאות עודפות. בהקשר זה נקבעה הגדרה לחבר-בני-אדם בתיקון 118 לפקודה (שחל על מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו או שיש לשלמן החל משנת המס 1999), לפיה לא באה בגדרו שותפות שבה אף לא אחד מהשותפים הוא חבר-בני-אדם שסעיף 181ב לפקודה חל עליו.