מדריך היערכות במסים

6.1.1 כללי

הוצאה עודפת הינה סכום שהוציא נישום ושאינו מותר בניכוי לפי אחד מאלה:

(א) הוצאות החורגות מהוראות התקנות שהותקנו מכוח סעיף 31 לפקודת מס הכנסה, שהינן:

(1) תקנות מס-הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972 (להלן: "התקנות").

(2) קביעת מס-הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (הוצאות אש"ל בארץ), התשמ"ג-1983.

(3) תקנות מס-הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה-1995.

(ב)  הוצאות שסעיף 32(11) חל עליהן. הוצאות שהוציא מעביד לטובת עובדיו שלא ניתן לייחסן לעובד מסוים.

(ג)  היטל לפי פרק ו' לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989.

בע"א 239/88 אברהם רובינשטיין ושות' הסביר בית המשפט, כי אין להבחין בין הוצאות שאינן מותרות בניכוי שהוצאו בפועל לבין הוצאות – כמו פחת – שלא הוצאו בפועל, אך אינן מותרות כהוצאה. אלה אף אלה הן הוצאות שהמחוקק שלל את הזכות לנכותן ואף חייב את הנושא בהן במקדמות בשל הוצאות עודפות.