מדריך היערכות במסים

5.7.4 פס"ד יגיד בע"מ – התרת הוצאות ריבית ריאלית על הלוואות שנלקחו לשם תשלום מס רכוש

בו"ע 1070/06 יגיד בע"מ נגד מנהל מס שבח מרכז, דן בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו בשאלה האם יש להכיר בניכוי הוצאות הריבית הריאלית על הלוואות שנלקחו לשם תשלום מס רכוש, כניכוי לצרכי שבח. 

בית המשפט המחוזי קבע כי נוסח חוק מיסוי מקרקעין במועד חתימת החוזים בין הצדדים (תיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין) דורש מספר תנאי סף עקרוניים להכרה בהוצאה או השבחה כדלקמן:

א. דרישה שסכום המבוקש כניכוי יוצא וישולם בפועל.

ב. הוכחה כי הניכוי אינו מותר בניכוי לפי הפקודה.

ג.המימון נלקח לרכישה או השבחה של הזכות במקרקעין.

במקרה דנן, שני התנאים הראשונים לא קויימו ועל כן, היה מקום לדחות את הערעור על הסף. באשר לתנאי השלישי, בית המשפט מוסיף ואומר כי אינו מסכים עם טענת העוררת שיש להכיר בהוצאות ריבית ראלית במסגרת השבחה במובן של סעיף 39(1) לחוק מיסוי מקרקעין ולא במסגרת התיקון שנכנס לחוק בסעיף 39א לחוק מיסוי מקרקעין.