מדריך היערכות במסים

5.7.3 פס"ד בהרי יונה – התרת הוצאות הפרשי הצמדה וריבית בגין חוב למס ערך מוסף

בעמ"ה 133/93 בהרי יונה נ' פ"ש תל-אביב 3 הועמדה לדיון השאלה: מה דין הפרשי הצמדה וריבית שנדרשו כהוצאה על ידי המערערים, לאחר ששילמו אותם למנהל מס ערך מוסף במסגרת הסכם פשרה שחתמו עימו לאחר מחלוקת ממושכת בין המערערים למנהל. במסגרתו של ההסכם הסכימו המערערים לשלם למנהל את חוב המס וכן את הפרשי ההצמדה והריבית שנצברו על קרן החוב.

פקיד השומה התיר למערערים את ההוצאות בגין תשלום קרן חוב המס, אך סירב להתיר בניכוי את הוצאות הפרשי ההצמדה והריבית בגין הקרן.

בית המשפט קבע כי במקרה שאי תשלום המס הוא תוצאה של מחלוקת לגיטימית, או במלים אחרות, יש בסיס של תום לב אשר בגינו עוכב תשלום המס – דין הוא שיש להתיר ניכוי הפרשי ההצמדה והריבית כהוצאה.

בית המשפט קבע כי מקום בו נהגו המערערים לפחות לגבי חלק מהעסקאות נשוא ההסכם, כפי שנוהג נישום סביר השרוי במחלוקת לגיטימית עם הרשות, ולאור העובדה כי פקיד השומה התיר בניכוי את קרן החוב הרי שממידת הצדק להתיר למערערים בניכוי גם מחצית סכום הפרשי ההצמדה והריבית בהם חויבו בגין חוב המס.