מדריך היערכות במסים

5.7.1 פס"ד הד הקריות

בע"א 438/90 פ"ש חיפה נ' הד הקריות, בית המשפט העליון דן במחלוקת האם הפרשי ההצמדה והריבית הנצמחים על חוב ניכויים למס הכנסה הם הוצאות מימון הראויות לניכוי.

בית המשפט העליון קבע ברוב דעות, כי ריבית והפרשי הצמדה על סכום שנוכה ולא הועבר לא יותרו כהוצאה, אולם כאשר הסכום לא נוכה במקור מהעובדים יותרו הריבית והפרשי ההצמדה בניכוי.

להלן טבלה מסכמת ביחס לדרכי הפעולה בנוגע להתרת הוצאת ריבית והפרשי הצמדה על קרן המס:

 

הסוגיה

דרכי הפעולה שנפסקו

האם ניתן להכיר בהפרשי הצמדה וריבית כהוצאה המותרת בניכוי בגין מס שנוכה במקור ולא הועבר לרשויות המס?

אין להתיר הפרשי ההצמדה והריבית כהוצאה (הוחלט בדעת רוב).

האם ניתן להכיר בהפרשי הצמדה וריבית כהוצאה המותרת בניכוי בגין ניכוי מס על מרכיבים מסויימים אשר היה חובה לנכות במקור ולא נוכה?

קיימות שתי אלטרנטיבות:

1.  פתיחת שומה – לא יוכרו הפרשי ההצמדה והריבית כהוצאה;

2.  אי פתיחת שומה – הפרשי ההצמדה והריבית יוכרו כהוצאה (הוחלט בדעת רוב).