מדריך היערכות במסים

כריכה של מדריך היערכות במסים 2020הוצאות מימון

5.6 היוון הוצאות מימון בעסק בהקמה

ככלל, הוצאות ריבית בעסק בהקמה אינן מותרות בניכוי כהוצאה שוטפת לצורכי מס ויש צורך להוונן לנכסים קבועים. במסגרת הוראות חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלאציה), התשמ"ה-1985 (להלן: "חוק התיאומים") (אשר בוטלו החל מיום ה-1 בינואר 2008) ניתן היה לנכות כהוצאה לצורכי מס את סכום הפרשי ההצמדה הגלומים בהוצאות המימון (סעיף 11 לחוק התיאומים).

החל משנת המס 2008, לאור הפסקת החלתו של חוק התיאומים, הוצאות הריבית יהוונו לנכסים הקבועים ויוכרו לאורך חייו של הנכס. יודגש כי בהוראות המעבר לביטול חוק התיאומים נקבע כי הוצאות הריבית שהותרו לפי סעיף 11(א) לחוק התיאומים עד לתום שנת 2007, לא יתווספו לעלות הנכס לצורך חישוב הפחת ורווח ההון. בהקשר זה ראה פרק 15 למדריך המס.

כמו כן, ראה פס"ד פז-גז בסעיף 5.11 להלן.