מדריך היערכות במסים

5.39 נטל ההוכחה להתרת הוצאה – פס"ד יעקב בן ארוש

ב-16 ביוני 2014, בפסק דין ע"מ 26715-02-13 יעקב בן ארוש (להלן: "המערער") נ' פקיד שומה ירושלים 3 ושעניינו אי התרת הוצאות שדרש המערער.

המערער הינו קבלן שיפוצים אשר דרש הוצאות בשנות המס 2006 ו-2007 בגין עבודות חוץ שביצעו קבלני משנה עבורו. פקיד השומה פסל את ספרי המערער לשנת 2006 ועל כן לא התיר את ההוצאות האמורות בניכוי.

לטענת המערער יש להכיר במלוא הוצאותיו בשתי שנות המס, מכיוון שנטל הראיה לאי הכרה בהוצאות הינו על פקיד השומה.

בית המשפט קבע כי "נטל השכנוע" (הנטל הראשי) להוכחת התרת ההוצאה רובצת לפתחו של המערער בשתי השנים, אולם "נטל ההצדקה" (הנטל המשני) לגבי צידוקה של ההוצאה עלול להיות מוטל לעיתים על פקיד השומה. אולם במקרה זה, בשל פסילת ספריו של המערער לשנת 2006 נטל ההצדקה עבר למערער. בכל מקרה, פקיד השומה עמד בנטל ההוכחה בשתי השנים.

בשנת 2006 המערער לא הוכיח את עצם ההוצאה באופן ישיר (על ידי המצאת חשבוניות מס מקוריות או על יד הבאת קבלני המשנה למתן עדות), או באופן עקיף (על ידי שחזור המסמכים והתיעוד באמצעות צדדים שלישיים) ולפיכך לא עמד המערער בנטל ההצדקה ועל כן צדק פקיד השומה כי אין להתיר בניכוי את ההוצאות שהוצאו בשנת 2006.

לגבי שנת 2007 הותרו בניכוי חלק מההוצאות בשל המצאת צ'קים ששולמו וזאת למרות שלא ניתן היה להוכיח אם הצ'קים שולמו ישירות לקבלני המשנה.