מדריך היערכות במסים

5.38 אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות – חוזר מס הכנסה מס' 2/2012

ביום 9 במאי 2012 פרסמה רשות המסים את חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בנושא :"אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות" (להלן: "החוזר").

מטרת החוזר הינה לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של הנישום, זאת כאשר התברר שההוצאה שדרש לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין. אגב החוזר נקבעו אמות המידה שיחולו בקביעת השומה לנישום אשר אין בידו חשבונית המאששת את קיומה וסכומה של ההוצאה, או שספריו נפסלו או שנקבע לגבי כי לעניין מס ערך מוסף ניכה מס תשומות כנגד חשבוניות מס שהוצאו שלא כדין.

החוזר סוקר את המקרים בהם בחינת התרת ההוצאה תעשה על ידי פקיד השומה בהתאם להוראות החוזר, כמפורט להלן:

 1. הנישום לא שמר את התיעוד הנדרש בשל הוצאות בתקופה בה נדרש הנישום לשמירת מסמכים.
 2. הנישום דורש הוצאות פחת כאשר אין בידיו את החשבונית המעידה על רכישת הנכס בגינו נדרש הפחת.
 3. בעת מימוש נכס הוני דורש הנישום התרת הוצאות הוניות ו/או עלויות בגין מחיר מקורי של רכוש קבוע כאשר אין בידיו את החשבונית המעידה על רכישת הנכס.
 4. חשבוניות מס שהוצאו שלא כדין (חשבוניות פיקטיביות).

ביחס למקרים האמורים, על פקיד השומה לקבוע את מהותן ומטרתן של ההוצאות וכן לאמוד אותן בהתאם לאמור להלן:

 1. בחינה שאכן בוצעה עבודה או שירות.
 2. אימות התשלום עם הצד המקבל. תשלום בשווי כסף לא יהווה ראיה.
 3. בדיקת הסכמים וחוזים המגדירים את ההוצאה.
 4. בדיקת הערכות שווי או מסמכים המעידים על שווי הנכס אשר נעשו למטרות שונות.
 5. טופסי פחת י"א מתוך דוחות כספיים מבוקרים על ידי רואה חשבון משנים קודמות של הנישום.
 6. רישומים קיימים של רשויות מנהליות אחרות בישראל ומחוץ לישראל המעידות על מחיר הרכישה.
 7. בדיקת הכנסות אצל קבלני משנה.
 8. בדיקת חשבונותיו של נושא המשרה לצורך בדיקה כי סכומים שהוצאו מהעסק לכאורה, לא חזרו אל נושא המשרה בעקיפין אלא שימשו באמת לתשלום ההוצאות.
 9. יש לבחון שווי השוק בעסקה דומה בין צדדים שאינם קשורים.
 10. במידה והנישום אינו עומד תחת נטל ההוכחה, פקיד השומה ישום את הכנסתו על בסיס תסקירים כלכליים, השערות ואומדנים מקובלים בענף בו עוסק הנישום, זאת בהתאם לתדריכים שמפרסמת מעת לעת החטיבה הכלכלית של רשות המסים ובאמצעות סיוע וליווי מכלכלני הרשות.
 11. מובהר, כי במקרה בו יצאה הוצאה אשר לא דווחה ע"י הצדדים, הרי שבמצב בו החליט פקיד השומה להתיר את ההוצאה או חלקה, היא תותר אך ורק אם דורש ההוצאה ניכה מס במקור בכפוף לכל דין, ופקיד השומה יפעל במקביל לוודא זקיפת הכנסה בצד השני במקרים הרלוונטיים.