מדריך היערכות במסים

5.36 תיקון 220 לפקודה – מתן הטבות מס לקידום הנפקות בבורסה של חברות מחקר ופיתוח

הוספת סעיף 92א (הוראת שעה) – הכרה בהפסד הון בשל השקעה בחברת מו"פ

בתקופה שמיום 1 ביולי 2016 עד 30 ביוני 2022, סכום השקעה מזכה בחברת מו"פ שהונפקה לראשונה בבורסה בישראל במהלך התקופה הקובעת (1 ביולי 2016 עד 30 ביוני 2019) עד לגובה של 5 מיליון ש"ח, יוכר למשקיע כהפסד הון בשנת המס שבה ביצע את ההשקעה או בשנות המס שלאחריה עד תום תקופת ההטבה (3 שנות מס החל שנת ההשקעה) ויחולו לגבי הפסד ההון האמור הוראות סעיף 92, ובלבד שסכום ההשקעה שולם במסגרת הנפקה לציבור של החברה בבורסה לני"ע בישראל.