מדריך היערכות במסים

5.35 ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט ישראלי

 1.    כללי

  ביום ה-22 באוקטובר 2009 פורסמו תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט ישראלי)(הוראת שעה), התש"ע-2009 (להלן: "התקנות"). התקנות מתירות בניכוי לצרכי מס סכומי השקעה בסרט ישראלי אשר אושר על ידי "ועדה" מיוחדת כסרט ישראלי בהתאם ל"תקנות  הקולנוע".

  נציין, כי ביום 18 בינואר 2016 באישור ועדת הכספים של הכנסת האריך שר האוצר את  תוקפן של התקנות–עד ליום 31 בדצמבר 2018.

   

   

   

  1. ניכוי הוצאות

  א.   הוצאות בגין הפקת סרט ישראלי בישראל והוצאות הפקת סרט ישראלי בחו"ל בסכום שאינו עולה על 15% מסכום הפקת סרט ישראלי בישראל, יותרו בניכוי בשנה בה הוצאו כנגד כל הכנסה.

  ב.    הוצאות אשר לא היה ניתן לנכות בהתאם לסעיף א' לעיל, יותרו בניכוי בשנים הבאות כנגד כלל מקורות ההכנסה.

  ג.    הוצאות הפקת סרט ישראלי בחו"ל בסכום העולה על 15% מסכום הפקת הסרט הישראלי בישראל, יותרו בניכוי בשנה בה הוצאו ובשנים הבאות לאחריה כנגד ההכנסות מהסרט הישראלי העולות על סכום הוצאות הפקת הסרט שהותרו בניכוי לפי סעיף א ו-ב לעיל.

  ד.    מקום שלא היה ניתן לנכות את כלל ההוצאות בהתאם לסעיף ג לעיל (הכוונה הינה להוצאות בחו"ל), תועבר יתרת ההוצאה שלא נוכתה ותותר בניכוי כנגד כל הכנסה בשנת המס בה מסתיימת תקופה של 24 חודשים מהיום בו הייתה ההקרנה המסחרית הראשונה של הסרט הישראלי וכן, בשנים שלאחר השנה האמורה היה ונותרה יתרת הוצאה אשר טרם נדרשה בניכוי.

  יושם אל לב, כי על פי בקשת הנישום לא ינוכו הוצאות הפקת הסרט (בישראל ובחו"ל) כנגד רווח הון, רווח הון שהוא סכום אינפלציוני חייב, ריבית או דיבידנד אם שיעור המס החל עליהם אינו עולה על 20%.

  1. ניכוי הוצאות בגין השקעה בשותפות המפיקה סרט ישראלי

  א.   הוצאות הפקת סרט ישראלי שהוצאו בידי שותפות המפיקה סרט ישראלי (להלן: "השותפות המפיקה") יותרו בניכוי למשקיעים בשותפות, שהיו השותפים בה ביום 31 בדצמבר בשנת המס הרלוונטית, בהתאם ליחס השקעתם של כל משקיע לכלל ההשקעה הכספית בשותפות.

  ב.    ביחס לשותפות שיחידותיה נסחרות בבורסה (להלן: "השותפות הנסחרת") המשקיעה בשותפות המפיקה, הוצאות הפקת סרט אשר ייוחסו לשותפות הנסחרת בהתאם לסעיף 3.א. לעיל, ייוחסו לכל אחד מבעלי היחידות בשותפות הנסחרת המחזיקים ביחידות ביום 31 בדצמבר בשנת המס הרלוונטית כיחס חלקו בשותפות הנסחרת.

  ג.    בחישוב רווח ההון בשל מכירת זכות בשותפות מפיקה או יחידה בשותפות הנסחרת, יופחתו מהמחיר המקורי של הזכות או היחידה, בהתאם לעניין, הוצאות שהותרו בניכוי לפי תקנות אלה והמסים שנוכו במקור מהכנסות השותפות שיוחסו לו ויווספו לו הסכומים שנכללו בהכנסת המשקיע או בעל היחידה, בהתאם לעניין, שלא חולקו לו בפועל.

  1. תנאים לניכוי ההוצאה

  במסגרת התקנות נקבעו תנאים להתרת הניכוי הכוללות בין היתר, חובת ניהול פנקסים בהתאם לשיטת החשבונאות הכפולה בגין הפקת הסרט וכן הגשת אישור לפקיד השומה כי הסרט

  הישראלי עומד בהוראות התקנות.

  1. תחולה

  ביום 18 בינואר 2016 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את הארכת תוקפן של התקנות – עד ליום 31 בדצמבר 2018.