מדריך היערכות במסים

5.33 הוצאות טרום עסקיות

בע"א 8453/14 ש.שלמה חברה לביטוח בע"מ נ' פקיד השומה למפעלים גדולים פסק בית המשפט העליון כי הוצאות שהוגדרו על ידי חברת הביטוח כ"הוצאות הקמה" אינן ניתנות לניכוי כנגד הכנסותיה כהוצאות שוטפות.

חברת שלמה אחזקות (להלן: "המערערת") וקבוצת החברות אשר בהן היא מחזיקה עסקו בתחום הליסינג התפעולי. ביום 29.12.2005 הגישה המערערת בקשה להקמת חברת ביטוח. ביום 13.9.2006 התקבל אישור עקרוני מהמפקח להקמת חברת ביטוח והמערערת יוסדה ביום 3.10.2006. ביום 5.11.2007 ניתן הרישיון הסופי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח.

המערערת הוציאה סכום של כ-18 מיליון ש"ח מחודש אוקטובר 2006 ובשנת 2007 בעסקי הביטוח, מתוך סכום זה נרשם סכום של 14 מיליון ש"ח כהוצאות שוטפות שחלקן הגדול הוא בחשבון משכורות ובחשבונות נלווים לכך. המערערת טענה בפני פקיד השומה (להלן: "המשיב") שמכיוון שפעילותה העסקית החלה בחודש נובמבר 2007 ולכן ההוצאות שבמחלוקת שהוצאו בשנת 2007 ניתנות לניכוי מההכנסות המופיעות בדוח המאוחד. המשיב, לא קיבל את טענת המערערת ובשומה לפי מיטב שפיטה לשנת 2008 סירב להכיר בחלק הארי של ההוצאות שבמחלוקת כהוצאות הניתנות לניכוי.

החברה פנתה לבית המשפט המחוזי, טענותיה העיקריות היו שההוצאות שבמחלוקת מהוות הוצאות שוטפות המותרות בניכוי במלואן וזאת מכיוון שהמערערת החזיקה בלקוח גדול מיומה הראשון, כמו כן, עובדי המערערת החזיקו בידע ובניסיון מקצועי בתחום למן הקמת החברה ורובם ממשיכים בתפקידם זה עד היום, מה שמצביע על כך שמדובר בפעילות שוטפת, בנוסף לכך, עם הרחבת פעילותה ביצעה המערערת פעילות זהה לזו שביצעה בתחילת פעילותה, כך שלא מדובר בחברה חדשה המתחילה מ"אפס". בית המשפט המחוזי דחה את הערעור.

המערערת ערערה על כך לבית המשפט העליון.

בית המשפט העליון לא חלק על המחוזי ובכך קבע ש"הוצאות ההקמה" לא יחשבו כהוצאות שוטפות ולכן לא יותרו בניכוי כנגד ההכנסות.

מספר סיבות שימשו את בית המשפט העליון בקביעה זו:

ראשית, המערערת זכתה בטובת הנאה בדמות פטור מהגשת דוחות לשנת 2007, בעקבות הצהרתה לרשות המיסים לפיה לא ביצעה כל פעילות עסקית בשנה זו. הצהרה דומה ניתנה בפני המפקח על הביטוח ועל סמך הצהרה זו נהנתה המערערת גם מפטור מהגשת דוחות למפקח. לכן, לא תתקבל טענתה של המערערת לפיה החלה בפעילותה העסקית עוד בשנת 2007.

שנית, ההוצאות שבמחלוקת סווגו בדוחות המאוחדים לשנים 2007-2008 כהוצאות "הקמה" הוניות, וכבר קבע בית המשפט המחוזי כי מוטל על המערערת נטל הוכחה משמעותי על מנת על מנת להוכיח שמדובר בהוצאות פירותיות וזאת למרות שסווגו כהוצאות הוניות.