מדריך היערכות במסים

5.3     פחת מואץ בתקופה הקובעת לענפים מסויימים

לעניין התרת פחת מואץ לציוד שנרכש בתקופה שבין ה-1 ביולי 2005 ועד ה-31  בדצמבר 2006, וכן לציוד שנרכש בתקופה שבין 1 ביוני 2008 ועד 31 במאי 2009, נא ראה מדריך המס לשנת 2008 ומדריך המס לשנת 2009.

כמו כן, ביום 5.9.18 פורסמו תקנות מס הכנסה (פחת) (הוראת שעה), התשע"ח-2018, שתחולתן מיום 1.1.19, בגדרן נכללים התיקונים הבאים לתקנות הפחת:

א. פחת בשיעור 20% למיתקן המשַמש לערבול תערובת מתנול ובנזין שהותרה לשַמש כדלק ברכב מנועי ואינו משַמש לכל צורך אחר ובלבד שאחוז המתנול בתערובת עולה על 14%; (לגבי מתקן שנרכש והופעל מיום 1.1.19 ועד 31.12.2022)  
ב. פחת בשיעור 20% למכונה או ציוד המשַמשים לתדלוק כלי רכב בגז טבעי בלבד בתחנה לתדלוק כלי רכב בגז טבעי שקיבלה אישור תקינוּת לפי פרק ב'1 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989 וכן למבנה הנדרש לצורך קבלת אישור כאמור; (לגבי מכונה או ציוד שנרכשו והופעלו מיום 1.1.19 ועד 31.12.2026)    
ג. פחת בשיעור 33.3% לכלי רכב מהסוגים המפורטים בהוראת-השעה ובכלל זאת אוטובוסים חשמליים, רכב הוראת נהיגה ומוניות. (לגבי אוטובוס שנרשם מיום 1.1.19 ועד 31.12.2022, ורכב הוראת נהיגה ומונית שהפחת הנתבע לגביהם הוא לשנות המס 2022-2019 ו- 2021-2019, בהתאמה)

תחולתה של הוראת-השעה מוגבלת בזמן כאמור, וניתן לבחור בשיעור הפחת המנוי בה או בשיעור פחת לפי דין אחר (ובכלל זאת תקנות הפחת) ובלבד שלא יידרש פחת בשיעור העולה על 100%.