מדריך היערכות במסים

5.29.4 עמדת רשויות המס

בעקבות פסקי הדין שניתנו בעניין אמיר מאיר ובנק יהב (כפי שניתן בבית המשפט המחוזי בירושלים), פרסמה רשות המיסים בדצמבר 2005 חוזר מס הכנסה 6/2005 במסגרתו ניתנה עמדת רשות המיסים ביחס לסוגיית התרת הוצאות לימודים:

א.      עמדת רשות המיסים לנוכח פסק הדין בעניין בנק יהב (כאמור בבית המשפט המחוזי):

אף שפסק הדין מתייחס למערכת עובדות ספציפית ביותר שניתן לאבחנה בנקל, ואף שביהמ"ש ציין כי אין פסק הדין מהווה תקדים, עמדתנו היא שאין להשאיר את פסק הדין על כנו, בהיותו פסק דין שלא נכנס כלל לעובי הקורה בסוגיות כבדות המשקל שהובאו בפני ביהמ"ש ע"י הצדדים. לאור זאת, הוגש  ערעור על פסק הדין לביהמ"ש העליון.

ב.       הנחיות רשות המיסים:

  1. מימון הוצאות לימודים אקדמאיים לעובד ע"י מעבידו – במישרין או בעקיפין – ייחשב כטובת הנאה בידי העובד ויחוייב במס על פי סעיף 2(2) לפקודה.
  2. שאלת טיב ההוצאה בידי הלומד – אם שכיר או עצמאי – תחתך על פי המבחנים המקובלים להתרת הוצאות בפסיקה. כגון: מבחן האינטגרליות – נחיצות ההוצאה לצורך העיסוק / התפקיד הנוכחי; מבחן השמירה על הקיים לעומת השגת יתרון מתמיד, בין היתר באמצעות המבחן האיכותי, המבחן הכמותי והמבחן האובייקטיבי. במקרים של ספק יש להיוועץ ברפרנט מיסים.
  3. בקשות להחזר מס שיוגשו ע"י מי שאינו חייב בהגשת דוח, ייקלטו ע"י פקיד השומה והטיפול בהם יעוכב עד לקבלת פס"ד בבית המשפט העליון או עד להוצאת הנחיה אחרת – לפי המוקדם.

          הננו מדגישים כי בקשה כנ"ל להחזר מס נכנסת לגדרי סעיף 160 לפקודה ולא לגדרי סעיף 159א לפקודה, שעל כן אין חובה להחזיר מס בטרם שוכנע פקיד השומה כי אמנם מגיע החזר מס.

  1. בקשות לתיקוני שומה או לתיקוני דוחות שיוגשו ע"י מי שחייבים בהגשת דוח, יטופלו כמקובל במקרים של תיקוני דוחות ופתיחת שומות, הכל בכפוף למועדים הנקובים בסעיפים 145 ו-147 לפקודה. גם כאן – במקרים של ספק – יש להיוועץ ברפרנט מיסים.
  2. אין להיעתר לבקשות של מעבידים לתיקוני דוחות 102 ולהחזר מס שנוכה מהעובדים בגין מימון לימודים.