מדריך היערכות במסים

5.29  התרת הוצאות לימודים

שאלת התרת הוצאות לימודים בניכוי מהכנסתו החייבת של הנישום נבחנה בשנים האחרונות במסגרת מספר פסקי דין ובפרסומים שונים.