מדריך היערכות במסים

5.28 הוצאות הקשורות באתרי אינטרנט (על פי חוזר מס הכנסה 15/2002)

הטיפול בעלויות הקשורות ברכישת שמות מתחם (Domain Names)

שם מתחם הינו נכס בלתי מוחשי. ניכוי נכסים בלתי מוחשיים כהוצאה שוטפת מתאפשר בשני מצבים – בסעיף 20א לפקודה ובסעיף 2 לחוק עידוד התעשיה (מסים).

מאחר ולא ניתן לסווג את עלות רישום או רכישת שם המתחם כאחת מההוצאות שלעיל, לא ניתן לנכות את הוצאות הרישום או הרכישה של שם מתחם. כמו כן, מאחר ונכסים אלה אינם נכללים ברשימת הנכסים ברי הפחת לא ניתן להפחית עלויות אלה.

הטיפול בעלויות הקמת אתר אינטרנט

עלויות ההקמה הראשוניות של אתר אינטרנט, החל משלב הרעיון ועד לאחר תיקון הליקויים שהתגלו לאחר העלאת האתר לאוויר, הינן הוצאות הוניות אשר יש להוון אותן כנכס במאזן. תוכנת מחשב הינה נכס בר פחת ששיעור הפחת עליו הינו בדומה לזה של מחשבים, קרי 25% או 33% בהתאם לסוג המחשב.

יצויין, כי יתכנו מקרים בהם יושקעו כספים עוד בטרם התהווה המנגנון המסוגל לייצר הכנסה עסקית. מקרים אלה יש לבחון בהתאם למצב העובדתי, כפי שיש לבחון זאת בעת הקמת כל עסק חדש שהוא.

 

 

הטיפול בעלויות פרסום אתרי אינטרנט

פרסום האתר דומה במהותו לכל פרסום אחר ויש להבחין בין עלויות אשר יותרו בניכוי לבין כאלה שיש להוון. ככלל, הוצאה לפרסום עסק חדש לא תותר בניכוי וכך יהא הדין לגבי מבצע פרסום בעסק קיים שנועד להשיג מוניטין חדש.

הטיפול בעלויות תפעול שוטף של אתרי אינטרנט

ככלל, עלויות תפעול שוטף של אתר אינטרנט הינן הוצאות שוטפות אשר תותרנה בניכוי בתקופה לה הן מתייחסות, בין אם היא מבוצעת ע"י הנישום ובין אם לאו.

מעבר לשינויים בתחום העיצובי והטקסטואלי כוללות הוצאות לתפעול אתר אינטרנט, בין היתר, תשלומים לחברת התקשורת בעד שימוש בקווי התקשורת, תשלומים לספק שירותי האינטרנט המספק גישה לרשת, תשלומים לתמיכה שוטפת בחומרת המחשב הקשורה לאתר, תשלומים לביצוע העידכונים השוטפים ועוד.

הצורך בהיוון עלויות שינוי אתר אינטרנט

במסגרת שינוי האתר יתכן ויתווסף רכיב כלשהו המקנה יתרון מתמיד לבעל האתר. היה ואותר רכיב כאמור, עלות רכישתו לא תותר בניכוי שוטף ותיחשב לרכיב תוכנה חדש הזכאי לפחת כאמור לעיל. יתכנו גם מקרים בהם יהיה צורך לבצע הפרדה בין רכיב הוני לרכיב פירותי.

קיימים מצבים בהם מחליט הנישום לבצע שינוי רחב היקף באתר האינטרנט. במצב זה, אורך חיי רכיב תוכנה ישן שנמצא ראוי להעברה לשימוש האתר החדש, יהיה כאורך החיים של כלל האתר החדש ויתרת המחיר המקורי של רכיב ישן זה, המועבר לאתר החדש, תופחת לפיו.