מדריך היערכות במסים

5.26 ניכוי תשלום למניעת תחרות – פס"ד בן שלום

בע"א 762/00 יהונתן בן שלום נ' פקיד שומה כפר סבא, מר בן שלום (להלן: "המערער") הקים שותפות בתחום הפרסום, השותפות לא עלתה יפה והוסכם לפרקה. במסגרת פירוק השותפות שילם המערער לשותפו תשלום לצורך הבטחת אי תחרות מצדו לתקופה של 20 חודשים. המערער ביקש להכיר בתשלום זה כהוצאה שוטפת המותרת בניכוי, פקיד השומה סירב כיוון שסבר כי מדובר בהוצאה הונית.

ביהמ"ש העליון קיבל את עמדת המערער ופסק כי מדובר בהוצאה פירותית המותרת בניכוי. כמו-כן, נקבע כי התשלום במסגרת הסכם אי התחרות נועד לשמור על הלקוחות שעבדו עם המערער, בעת קיומה של השותפות, ואשר עברו אליו לאחר פירוקה. אין המדובר באי תחרות לשם התבססות של עסק חדש באמצעות רכישת לקוחות, אלא בשמירה על הלקוחות הקיימים. המערער ביקש למנוע, על ידי תשלום כסף לשותפו לשעבר, את המשך נסיונותיו של האחרון לקחת ממנו לקוחות. העובדה שהשותפות פורקה אינה אומרת, כי לא תיתכן עוד שמירה על הקיים. הלקוחות שעברו מן השותפות, עם פירוקה, אל השותף הפורש הם נכס עסקי קיים שניתן לשמור עליו.